ВЗАЄМОЗВ՚ЯЗОК СПЕРМОПРОДУКТИВНОСТІ ТА СТАТЕВОЇ АКТИВНОСТІ КНУРІВ- ПЛІДНИКІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА ГЕНАМИ ACTN1 I FSHβ

Ключові слова: генотип, кнури-плідники, статева активність, спермо-продуктивність, гени, ACTN1, FSHβ

Анотація

Стаття присвячена оцінці генотипів кнурів-плідників за показниками статевої активності і спе-
рмопродуктивності та виявленню бажаних генотипів  генів ACTN1, FSHβ для подальшої селекційної
роботи  у  стаді.  Метою  наших  досліджень  було  виявити  зв՚язок  генетичної  структури  кнурів-
плідників за генами ACTN1, FSHβ та описати вплив їх поліморфізму на показники спермопродуктив-
ності та статевої активності кнурів різних порід. Аналіз спермопродуктивності плідників за геном
АСТN1 показав, що кнури генотипу АА мали більший на 28,6 мл об’єм еякуляту (11,8 %, Р≤0,05), ніж
їх ровесники генотипу ВВ, однак поступались особинам з генотипом АВ на 52,4 мл (19,3 %). Виявле-
но, що спермопродуктивність і статева активність плідників за геном FSHβ були подвійно: кнури
великої білої породи мали більший об’єм еякуляту (на 89,0–33,7 мл, або у 0,8–4,3 раза), а плідники по-
роди ландрас навпаки поступались за цим показником (на 114,5–123,3 мл, або на 51,5–57,7 %). Ре-
зультати статистично високо достовірні (р≤0,001). У середньому ж по оціненим кнурам достовір-
на різниця встановлена між генотипами за рухливістю спермій (р≤0,05). Зафіксовано статистично
достовірну перевагу (Р≤0,001) гетерозисних кнурів генотипу АВ  гену ACTN1 великої білої породи,
ландрас, дюрок за показниками контакту з фантомом і ерекцією на 42,5–55,4 с., а також інтенсив-
ністю  еякуляції  відповідно  на  0,082–0,313 с.,  що  й  підтверджено  вищими  індексними  показниками
(2,1–4,2). За геном FSHβ підтверджена така ж тенденція відносно статевої активності досліджу-
ваних кнурів. Загалом аналіз гаплотипів двох генів АСТN1 і FSHβ показав, що відбір кнурів за їх лібідо
та  спермопродуктивністю  буде  ефективнішим  за  субгенотипом  АВАА,  порівняно  з  генотипами
АВАВ і АААВ спостерігається збільшення еякуляту на 7,6–38,6 %, концентрації спермій – на 14,3–
30,2 %, рухливості спермій – на 2,5–4,6 %, вища статевою активністю: за контактом плідника з
фантомом і ерекцією на 47,8–79,2 % та інтенсивністю еякуляції – на 5,0–14,5 %. Для оцінки продук-
тивних якостей кнурів-плідників відмічена окрема роль використання індексів спермопродуктивнос-
ті та статевої активності, які дають можливість проводити об՚єктивну оцінку племінної цінності
кнурів для встановлення їх селекційного рейтингу. 

Опубліковано
2020-03-27
Як цитувати
Гиря, В. М., Метлицька, О. І., Усачова, В. Є., Мироненко, О. І., & Слинько, В. Г. (2020). ВЗАЄМОЗВ՚ЯЗОК СПЕРМОПРОДУКТИВНОСТІ ТА СТАТЕВОЇ АКТИВНОСТІ КНУРІВ- ПЛІДНИКІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗА ГЕНАМИ ACTN1 I FSHβ. Scientific Progress & Innovations, (1), 130-139. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.15
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають