ГРАДАЦІЯ АДАПТАЦІЙНИХ ЗДАТНОСТЕЙ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ

Ключові слова: тепловий стрес, адаптація, теплостійкість свиней, вплив генотипу, частота серцевого скорочення

Анотація

Стаття присвячена дослідженням зміни теплостійкості відгодівельних свиней залежно від тех-
нологічних умов. Метою та завданням проведених досліджень було виявити різний рівень адапта-
ційної здатності піддослідних генотипів за умови традиційної та інтенсивної технологій виробниц-
тва, виявити частку впливу генотипу та факторів середовища на фізіологічні показники у свиней.
Робота проводилась в умовах традиційної (до реконструкції) та інтенсивної (після реконструкції)
технологіях виробництва при зовнішній температурі повітря +23 ºС – +34 ºС на підсвинках 4–
5 місячного віку. До реконструкції були використані генотипи великої білої породи української селек-
ції і полтавської м’ясної, після реконструкції для отримання відгодівельного молодняку були викори-
стані свиноматки великої білої породи німецької селекції, кнури порід ландрас, п’єтрен та терміна-
льні кнури-плідники кантор. Аналіз досліджень показав, що у свинарнику до реконструкції 80 %
двопородних помісей ВБ × ПМ мали низьку адаптаційну здатність, одночасно чистопородні свині
ВБ породи мали високу 40 % (Ia=15,9) та середню 40 % (Ia=9,2, Р≤0,01) адаптаційну здатність.
Результати досліджень свідчать, що після реконструкції кращі показники адаптаційної здатності у
свиней з генотипом (ВБ × Л) × К – 40 % з високим (Ia=20,3) та середнім – 60 % (Ia=8,6, Р≤0,001)
індексом адаптації. Одержані результати показують, що свині високого рівня адаптації в серед-
ньому достовірно переважали своїх ровесників низького рівня адаптації за показниками температу-
ри тіла в денний час на 0,32 0С (Р≤0,01), частотою серцевих скорочень вранці – на 65,5 (47,8 %) і
вдень – на 49,5 (14,3 %) ударів за одну хвилину (Р≤0,001), а також індексом адаптації – на
15,1 одиниць (у 4,4 раза, Р≤0,001). Встановлено достовірний вплив – 31,7–35,8 % (Р≤0,05) генотипу
на частоту серцевих скорочень у групах відгодівельного молодняку незалежно від технологічних па-
раметрів виробництва. Також відмічена висока достовірність впливу генотипу на частоту серцево-
го скорочення вранці та вдень до реконструкції – 35,8, 28,0 % (Р≤0,05).

Опубліковано
2021-06-25
Як цитувати
Усачова, В. Є., Мироненко, О. І., Поліщук, А. А., Слинько, В. Г., & Волощук, М. В. (2021). ГРАДАЦІЯ АДАПТАЦІЙНИХ ЗДАТНОСТЕЙ СВИНЕЙ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕХНОЛОГІЧНИХ УМОВ. Scientific Progress & Innovations, (2), 165-171. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.02.20
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають