ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ УТРИМАННЯ

Ключові слова: кнури-плідники, вітамін А, вітамін Е, спермопродукція, спермії, пероксидація, тепловий стрес

Анотація

Статева активність кнурів-плідників значною мірою перебуває під впливом умов утримання, го-
дівлі та інтенсивності використання. До лімітуючих параметрів із утримання кнурів-плідників на-
лежить температурний режим у приміщенні. Зазвичай у літню та зимову пори року ці тварини пе-
ребувають в умовах температурного стресу, який супроводжується прискоренням процесів перок-
сидації, зниженням якості спермопродукції та запліднювальної здатності сперміїв. Мета до-
сліджень полягала у з՚ясуванні особливостей формування прооксидантно-антиоксидантного гомео-
стазу у кнурів-плідників в умовах температурного стресу. У експерименті використано 6 дорослих
кнурів-плідників миргородської породи віком від 18 до 24 місяців. Тривалість експерименту станови-
ла 120 діб, зокрема: підготовчий – 30, основний – 60 (згодовування вітаміну А, вітаміну Е, аскорбіно-
вої кислоти) та заключний – 30 діб. Рівень цих біологічно активних компонентів у раціоні другої дос-
лідної групи був вищим відповідно на 10 % порівняно з контрольною групою. Отримані еякуляти оці-
нювали за стандартними показниками, а у спермальній плазмі і спермі кнурів-плідників визначали
інтенсивність пероксидного окиснення. На якість спермопродукції у кнурів-плідників істотно впли-
ває температурний режим їх утримання. Перебування тварин у приміщеннях із підвищеною темпе-
ратурою супроводжується зменшенням об’єму еякуляту на 7,5 %, концентрації – 12 % та вижива-
ності – 16,0 %. Такі зміни відбуваються на тлі підвищення активності СОД, каталази та ТБК-
активних сполук у спермі та спермальній плазмі, а також зменшення насиченості аскорбінових кис-
лот (р<0,05… р<0,001) та вітаміну Е. Утримання кнурів-плідників у приміщенні зі зниженою тем-
пературою супроводжується зменшенням об’єму еякуляту на 7,7 %, загальної кількості сперміїв –
17,4 % та їх виживаності – 17,5 %. В основі погіршення якості спермопродукції полягає прискорення
процесів пероксидного окиснення – накопичення вмісту ТБК-активних сполук у спермі та спермаль-
ній плазмі. Введення до основного раціону водорозчинних форм вітамінів-антиоксидантної дії кну-
рам-плідникам в умовах високих та низьких температур позитивно впливає на показники спермопро-
дукції: підвищення об’єму еякуляту, концентрації сперміїв та їхньої виживаності. Згодовування ві-
тамінної добавки кнурам-плідникам підвищує кількість вітаміну А і вітаміну Е у спермі і спермаль-
ній плазмі, знижує вміст аскорбінової і дегідроаскорбінової кислот, стимулює активність СОД та
каталази, а також гальмує процеси пероксидного окиснення ‒ зменшення ТБК-активних сполук
(р<0,05).

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Шостя, А. М., Сарнавська, І. В., Тендітник, В. С., Кузьменко, Л. М., Слинько, В. Г., & Шаферівський, Б. С. (2020). ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ УТРИМАННЯ. Scientific Progress & Innovations, (3), 166-173. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.18
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>