ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОМФОРТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ

Ключові слова: температура, комфорт, стрес, мікроклімат, продуктивність, середовище, термостійкість

Анотація

Викладено сучасне розуміння про значення температурного фактору на добробут свиней та за-
ходи, спрямовані на зменшення негативного впливу зміни клімату і вирішення проблем, що пов’язані з
цим. Проаналізовано вплив зміни клімату на продуктивність свиней, обґрунтовано адаптаційні про-
цеси та визначено, як попередити можливості виникнення температурного стресу. Досліджено ре-
акцію організму свиней на порушення теплового комфорту. Незадовільний стан мікроклімату тва-
ринницьких приміщень негативно впливає на життєздатність організму у тварин, спостерігається
теплове перенапруження, що супроводжується погіршенням апетиту і споживання кормів, а та-
кож резистентності тварин до патогенних організмів, паразитів. Визначено, що численні чинники
стресу серйозно позначаються на виробництві продукції тваринництва, відтворенні, імунному ста-
тусі і ефективності виробництва загалом. Розглянуто механізми регуляції тепла в організмі тварин
при температурному стресі та його негативна дія на показники продуктивності свиней різних ви-
робничих груп. Викладено дані щодо заходів адаптації свиней до умов навколишнього середовища в
середині приміщень, які зможуть сприяти у вирішенні їх пристосування в умовах теплового стресу,
який можна мінімізувати за допомогою регулювання температури у приміщенні системою венти-
лювання, опалення та охолодження, розприскуванням води. Окреслено основні напрями стратегії
регулювання теплостійкості свиней, пов’язані із використанням різноманітних селекційних програм,
нових біомаркерів стресу, інноваційних технологій вирощування. Зазначено про використання більш
насичених рецептів кормів зі зменшеним рівнем сирого протеїну та клітковини в раціоні, скоригова-
но порції корму. Зібрана інформація може бути використана в наукових дослідженнях, впроваджена
у виробництво, навчальний процес при підготовці спеціалістів у галузі технології виробництва про-
дукції тваринництва.

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Гиря, В. М., Усачова, В. Є., Мироненко, О. І., & Слинько, В. Г. (2019). ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОМФОРТ І ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ. Scientific Progress & Innovations, (2), 105-112. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.13
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають