ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ У СВИНОК ЗАЛЕЖНО ВІД ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ

Ключові слова: свинки, статевий цикл, кров, пероксидне окиснення, антиоксиданти, поросність

Анотація

Експериментальні дані багатьох учених свідчать про провідне значення процесів пероксидного
окиснення в забезпеченні рухливості, виживаності сперміїв, дозрівання яйцеклітин та заплідненні.
Це вимагає розроблення програм антиоксидантного живлення відповідно до фізіологічного стану
тварин на основі глибокого розуміння механізму їх специфічної дії. Метою досліджень було встано-
вити особливості перебігу процесів пероксидного окиснення у свинок залежно від фізіологічного
стану. У дослідах за принципом аналогів використано 5 клінічно здорових свинок української степо-
вої білої породи. Кров відбирали в різні періоди відтворювального циклу: лютеальна фаза, еструс, на
15, 20, 30, 60, 90, 104, 113 доби вагітності та через 12 годин після опоросу. Інтенсивність перебігу
процесів пероксидації у крові досліджували за активністю ксантиноксидази, концентрацією дієнових
кон’югатів, вмістом ТБК-активних сполук. Оцінювали рівень антиоксидантного захисту за актив-
ністю супероксиддисмутази, активністю каталази, вмістом відновленого глутатіону, аскорбінової
і дегідроаскорбінової кислот, вітаміну А та вітаміну Е. Встановлено, що у свинок у період еструсу
в крові пришвидшуються процеси пероксидного окиснення: зростає активність ксантиноксидази,
підвищується вміст дієнових кон’югатів в 1,6 раза та ТБК-активних сполук в 1,9 раза (р<0,05). Ці
зміни супроводжуються зниженням резистентності еритроцитів до пероксидного гемолізу на 64%
та зростанням рівня антиоксидантного захисту – активності супероксиддисмутази, кількості ві-
таміну А (р<0,05) і вітаміну Е. Встановлено, що у свинок перед пологами спостерігалась інтенси-
фікація пероксидації, за рахунок збільшення активності ензимів та зменшення каталази. Ці зміни
відбуваються на тлі прискорення процесу пероксидного окиснення – збільшення концентрації дієно-
вих кон’югатів (р<0,05), ТБК-активних комплексів (р<0,01) та зниженням кількості відновленого
глутатіону, вітаміну А та вітаміну Е (р<0,01). Особливості перебігу процесів пероксидації у крові
свинок визначається періодами статевого циклу та поросності.

Опубліковано
2019-06-27
Як цитувати
Усенко, С. О., Шостя, А. М., Слинько, В. Г., Бондаренко, О. М., Березницький, В. І., Шаферівський, Б. С., & Чухліб, Є. В. (2019). ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ У СВИНОК ЗАЛЕЖНО ВІД ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ. Scientific Progress & Innovations, (2), 92-97. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.11
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>