КЛІНІЧНІ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ У СВІЙСЬКИХ КОТА І СОБАКИ ЗА НАЯВНОСТІ ОЖИРІННЯ, ЩО ЗУМОВЛЕНО ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

Ключові слова: ендокринопатія, надмірна вгодованість, інсулінорезистентність, морфометрія, тварини-компаньйони

Анотація

Проведено визначення та аналіз клінічних, морфометричних показників свійських котів і собак за наявності цукрового діабету залежно від типу, а також порівняно морфометричні показники у разі ожиріння під час цукрового діабету з показниками тварин, хворих на аліментарне ожиріння. Дослі-
дження проводили на базі клінік ветеринарної медицини м. Полтава: клініки при кафедрі терапії
імені професора П. І. Локеса Полтавської державної аграрної академії, «Vet Line», «Vet Comfort».
Визначали порідну та вікову схильності до розвитку цукрового діабету у тварин компаньйонів зале-
жно від типу хвороби; встановлювали характерні клінічні ознаки для котів та собак, хворих на цук-
ровий діабет обох типів; провели морфометричні заміри та розрахунки вгодованості собак і котів,
хворих на цукровий діабет обох типів, порівнюючи їх з результатами у свійських собак і котів за на-
явності ожиріння аліментарного ґенезу. Визначено порідну схильність свійських котів і собак до цу-
крового діабету залежно від типу. Виявлено, що на 1-тип частіше страждають коти перської по-
роди, на 2-тип – безпорідні. Із зареєстрованих випадків цукрового діабету свійських собак найчасті-
ше патологію реєстрували у тварин порід лабрадор-ретрівер та пудель. Проведено аналіз вікової
динаміки розвитку цукрового діабету у свійського кота. З’ясовано, що найбільша кількість тварин із
зазначеною патологією виявлена у віковій категорії понад 10 років. Наступна група за чисельністю –
це тварини за віком 7–9 років. У собак найчастіше патологію на фоні ожиріння реєструють у тва-
рин старше десятирічного віку. Стосовно 1-го типу хвороби – схильні свійські собаки віком від семи
років та старше. Визначено основні клінічні ознаками за наявності цукрового діабету у свійських
собаки і кота (загальна слабкість, пригнічення та погіршення якості шерсті, а також гіпо- та ано-
рексія). Доведено високу подібність морфометричних показників тварин обох видів як за аліментар-
ного, так і за ендогенного ожиріння. Зареєстровано значну різницю морфометричних показників в
умовах різних типів цукрового діабету як у свійських котів, так і в собак. У котів за наявності цук-
рового діабету 1-типу вміст жирової тканини в організмі нижчий у 3,1 рази порівняно з тваринами
з 2-типом, а в собак у 2,8 рази. Достовірно відрізняється у свійських котів і маса тіла, у тварин з 2-
типом хвороби вона у 3,3 більша, ніж у тварин із 1-типом діабету.

Опубліковано
2019-09-27
Як цитувати
Локес-Крупка, Т. П., & Цвіліховський, М. І. (2019). КЛІНІЧНІ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ У СВІЙСЬКИХ КОТА І СОБАКИ ЗА НАЯВНОСТІ ОЖИРІННЯ, ЩО ЗУМОВЛЕНО ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ. Scientific Progress & Innovations, (3), 221-227. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.03.30

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають