ВПЛИВ НАТИВНИХ ЛІПОСОМ ТА ПРЕПАРАТУ «МЕМБРАНОСТАБІЛ» НА ЕКСПРЕСІЮ БІЛКІВ ПЛАЗМОЛЕМИ ЕНТЕРОЦИТІВ ТЕЛЯТ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КОЛОСТРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ

  • С. І. Голопура Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-9149-0540
  • М. І. Цвіліховський Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-5663-6644
Ключові слова: новонароджені телята, тонкий кишечник, ентероцит, плазмолема, білки, фосфоліпіди, нативні ліпосоми, мембраностабіл, колостральний імунітет

Анотація

Досліджені показники експресії білків з молекулярними масами від 50 до 75 кДа у плазмолемі ен-тероцитів порожньої кишки щойно новонароджених телят, через 6 та 24 години після народження. Дослідження проведені на телятах трьох груп (контрольна та дві дослідні) української чорно-рябої
молочної породи. Телятам першої дослідної групи разом з молозивом задавали всередину нативні лі-
посоми з фосфоліпідного бішару на основі соєвого лецитину, а телятам другої дослідної групи пре-
парат «Мембраностабіл», який ми створили на основі соєвого лецитину. Препарат «Мембраноста-
біл» представляє макрокапсули з фосфоліпідного бішару, наповнені водорозчинними формами віта-
мінів А та Е. Дослідні зразки ентероцитів порожньої кишки відбирали від новонароджених телят до
першої випойки молозива та через 6 і 24 години після народження тварини. У виділених ентероцитах
порожньої кишки телят визначали експресію білків мембранної фракції лізатів за допомогою мето-
ду електрофорезу. Відсотковий вміст окремих фракцій білків визначали методом денситометрії з
використанням програмного забезпечення TotalLab. Статистичну обробку результатів досліджень
та кореляційну залежність між вмістом IgM та білками плазмолеми ентероцитів з молекулярними
масами 50‒75 кДа проводили з використанням комп’ютерної програми Microsoft Excel 2016. Встано-
влено, що застосування новонародженим телятам з молозивом нативних ліпосом на основі соєвого
лецитину та препарату «Мембраностабіл» сприяє подовженню часу експресії білків плазмолеми ен-
тероцитів з молекулярними масами від 50 до 75 кДа порівняно з такими в телят контрольної групи.
Показана динаміка експресії білків з молекулярними масами від 50 до 75 кДа у плазмолемі ентероци-
тів порожньої кишки телят контрольної й дослідних груп за та без впливу досліджуваних засобів.
Показана кореляційна залежність між вмістом IgM у сироватці крові телят контрольної й дослід-
них груп та експресією білків плазмолеми ентероцитів з молекулярними масами від 50 до 75 кДа. До-
ведено, що застосування телятам нативних ліпосом на основі соєвого лецитину та препарату
«Мембраностабіл» сприяє підвищенню вмісту IgM в сироватці крові цих тварин.

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Голопура, С. І., & Цвіліховський, М. І. (2019). ВПЛИВ НАТИВНИХ ЛІПОСОМ ТА ПРЕПАРАТУ «МЕМБРАНОСТАБІЛ» НА ЕКСПРЕСІЮ БІЛКІВ ПЛАЗМОЛЕМИ ЕНТЕРОЦИТІВ ТЕЛЯТ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КОЛОСТРАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ. Scientific Progress & Innovations, (4), 176-182. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають