ВПЛИВ НАТИВНИХ ЛІПОСОМ ТА ПРЕПАРАТУ «МЕМБРАНОСТАБІЛ» НА ВМІСТ ОКРЕМИХ БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ СИРОВАТКИ КРОВІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ

  • С. І. Голопура Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-9149-0540
  • М. І. Цвіліховський Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-5663-6644
Ключові слова: колостральний імунітет, молозиво, сироватка крові, альбуміни, гаптоглобін, новонароджені телята, мембраностабіл

Анотація

Наведені результати застосування розробленого авторами препарату «Мембраностабіл» і на-
тивних ліпосом з фосфоліпідного бішару на основі соєвого лецитину для корекції показників вмісту
альбумінів  та  гаптоглобуліну  в  сироватці  крові  новонароджених  телят  у  період  формування  ко-
лострального імунітету. Досліджені показники вмісту альбуміну та гаптоглобіну в сироватці крові
новонароджених телят у динаміці – від народження до 11-и добового віку. Дослідження проводили
на новонароджених телятах трьох груп (контрольна, та дві дослідні) української чорно-рябої моло-
чної породи. Рівень фракцій білків досліджували методом гель-електрофорезу в поліакриламідному
гелі. Кількісну оцінку білкових фракцій проводили скануванням електрофореграм з подальшою рекон-
струкцією  їх  графічно  й  обчисленням  за  відносними  одиницями  або  площею  з  використанням
комп’ютерної програми. Встановлено, що препарат «Мембраностабіл» і нативні ліпосоми з фосфо-
ліпідного  бішару  на основі  соєвого  лецитину  активують  транспорт  альбумінів  та  гаптоглобіну  в
тонкому кишечнику і сприяють достовірному зростанню їх вмісту порівняно з телятами контроль-
ної групи. Показана динаміка з порівняльним аналізом вмісту альбумінів та гаптоглобіну в сироватці
крові між показниками телят окремих груп. Представлено більш виражене зростання вмісту аль-
бумінів  та  гаптоглобіну  під  дією  застосованих нативних  ліпосом  у  крові  новонароджених  телят.
Виявлений більш виражений вплив препарату «Мембраностабіл» на власний синтез альбуміну кліти-
нами печінки. Встановлено профілактичний вплив нативних ліпосом та препарату «Мембраностабіл
на  розвиток  патологічних  змін  в  організмі  дослідних  телят.  З՚ясовано,  що  в  період  від  першої  до
третьої доби життя телят усіх груп рівень гаптоглобіну в сироватці їх крові різко знижується з
подальшим підвищенням на сьому добу. Висловлені декілька припущень імовірної причини зниження
рівня гаптоглобуліну в сироватці крові новонароджених телят на третю добу життя. Встановлено
нижчий вміст гаптоглобіну (як білка гострої фази з імуномодулюючими властивостями) на 11-у до-
бу життя телят дослідних груп у сироватці їх крові порівняно з тваринами контрольної групи, що
забезпечує профілактику другої фази раннього імунодефіциту, сепсису, розвитку розладів травлення
та виникнення інших хвороб молодняку.

Як цитувати
Голопура, С. І., & Цвіліховський, М. І. (1). ВПЛИВ НАТИВНИХ ЛІПОСОМ ТА ПРЕПАРАТУ «МЕМБРАНОСТАБІЛ» НА ВМІСТ ОКРЕМИХ БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ СИРОВАТКИ КРОВІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ТЕЛЯТ. Scientific Progress & Innovations, (1), 243-251. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.28

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають