ВПЛИВ ГОМОГЕНАТУ ТРУТНЕВИХ ЛИЧИНОК НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У СВИНОК У ПЕРІОД СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ

Ключові слова: свинки, гомогенат трутневих личинок, кров, пероксидне окиснення, антиоксиданти, відтворення

Анотація

В умовах промислової технології істотно змінюється прояв нормальних фізіологічних функцій, що обумовлюють процеси відтворення стада, виявляючись у слабо вираженому статевому циклі та пі-зньому настанні господарської зрілості, зниженні резистентності організму, який перебуває під дією стресових факторів та системної гіподинамії. Це вимагає розроблення репродуктивних біотех-
нологій на основі використання природних стимуляторів тваринного походження, серед яких особ-
ливе місце відводиться застосуванню природних стимуляторів тваринного походження, одним з
яких є гомогенат трутневих личинок (ГТЛ). Метою досліджень було з’ясувати вплив гомогенату
трутневих личинок на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у свинок у період статевого до-
зрівання. В експерименті використані свинки великої білої породи, аналоги за віком і живою масою,
яким згодовували гомогенат трутневих личинок. Встановлено, що впродовж періоду статевого до-
зрівання у крові свинок відбувається інтенсифікація процесів пероксидації, яка проявляється в під-
вищення вмісту дієнових кон’югатів на 180-ту та 210-ту доби розвитку відповідно на 63,6 % та
44,1 %. Це підтверджується суттєвим зростанням кількості вторинних продуктів пероксидації −
ТБК-активних комплексів у зазначені періоди їхнього розвитку, відповідно 38,7 % та 30,6 %. Виявле-
но, що в період статевого дозрівання свинок система антиоксидантного захисту є найбільш лабіль-
ною від 6-ти до 8-ми місячного віку, де мінливість компонентів ПАГ є суттєвою за підвищеною ак-
тивністю супероксиддисмутази (p<0,01) і каталази (p<0,05), а також кількості відновленого глу-
татіону. Додаткове згодовування ГТЛ сприяє вірогідному сповільненню процесів пероксидації у кро-
ві, яке підтверджується нижчим вмістом дієнових кон’югатів (p<0,05-0,01) та ТБК-активних ком-
плексів (p<0,01-0,001). З’ясовано, що згодовування ГТЛ свинкам істотно впливає на формування від-
творювальної функції впродовж статевого дозрівання: скорочується термін настання першого
статевого циклу на 4 доби, оптимізується тривалість статевих циклів та час початку третьої
охоти на 7 діб, багатоплідність – 0,5 голів поросят і маса гнізда при народженні та відлученні.

Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Шостя, А. М., Ємець, Я. М., Кузьменко, Л. М., Мороз, О. Г., & Ступарь, І. І. (2019). ВПЛИВ ГОМОГЕНАТУ ТРУТНЕВИХ ЛИЧИНОК НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У СВИНОК У ПЕРІОД СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ. Scientific Progress & Innovations, (4), 134-140. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.04.16
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають