ВПЛИВ ГУМАТІВ НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ПІД ЧАС ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ

Ключові слова: речовини гумінової природи, кров, тепловий стрес, прооксидантно- антиоксидантний гомеостаз, кнури-плідники

Анотація

У сучасних умовах при різкій зміні клімату головним фактором зростання продуктивності тва-
рин насамперед є впровадження інтенсивних технологій з використанням біологічно активних доба-
вок, які є екологічно чистими та спрямовані на розкриття адаптаційних властивостей організму в
умовах теплових стресів. Метою досліджень було встановити вплив речовин гумінової природи на
прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у крові кнурів-плідників різних порід під час дії тепло-
вого стресу. В експерименті використані дорослі кнури-плідники двох порід – полтавської м’ясної
(ПМ) та червоно-білопоясої м’ясної (ЧБП), аналоги за віком, живою масою та якістю спермопроду-
кції, яким згодовували біологічно активну кормову добавку «Гумілід» в період теплового стресу.
Встановлено вплив речовин гумінової природи на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кро-
ві кнурів-плідників різних порід під час дії теплового стресу. У період теплового стресу у крові кну-
рів-плідників прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз зміщується в напрямі прискорення проце-
сів пероксидного окиснення. Такі зміни супроводжувалися зниженням активності супероксиддисму-
тази у представників ПМ (р<0,05) і ЧБП (р<0,01), вмісту відновленого глутатіону та аскорбінової
кислоти з паралельним збільшенням активності каталази. Виявлено, що система генерування акти-
вних форм оксигену (активність ксантиноксидази) та їх інактивації (активність супероксиддисму-
тази) має вищу функціональну активність (р<0,05…0,001) у представників ПМ порівняно з ЧБП по-
родами. Додаткове згодовування кнурам-плідникам кормової добавки «Гумілід» у період розвитку
теплового стресу сприяє зниженню інтенсивності процесів пероксидації, що супроводжується на-
копиченням вмісту відновленого глутатіона й аскорбінової кислоти з паралельним зменшенням кон-
центрації дегідроаскорбінової кислоти. Встановлено наявність міжпорідної різниці, так у тварин
ЧБП, порівняно із ПМ породами, спостерігалась більш ефективна дія кормової добавки, що проявля-
лось у швидкому відновленні – глутатіону, аскорбінової кислоти, а також зменшення – дієнових
кон’югатів та ТБК-активних комплексів.

Опубліковано
2020-03-27
Як цитувати
Шостя, А. М., Павлова, І. В., Чухліб, Є. В., Кузьменко, Л. М., Кодак, Т. С., Березницький, В. І., & Шаферівський, Б. С. (2020). ВПЛИВ ГУМАТІВ НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ПІД ЧАС ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ. Scientific Progress & Innovations, (1), 114-120. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.13
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>