ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У СПЕРМІ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: кнури-плідники, типи вищої нервової діяльності, спермопродукція, фракції еякуляту, спермії

Анотація

Досліджено особливості впливу типів вищої нервової діяльності на формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у еякулятах кнурів-плідників. Використовуючи рухово-харчову мето-дику, було протиповано дорослих кнурів-плідників великої білої породи віком 24‒36 місяців за основ-ними типами вищої нервової діяльності. Було сформовано чотири групи по 3 голови в кожній. До I-ї групи було віднесено тварин сильного врівноваженого жвавого (рухливого); II групи – сильного врів-новаженого спокійного (інертного); III групи – сильного неврівноваженого (нестримного); IV групи – слабкого типів вищої нервової діяльності. Сперму отримували від кнурів-плідників, мануально розді-ляючи еякулят на 4 фракції – F1 – перша, F2 – друга, F3 – третя, F4 – четверта. Встановлено, що у кнурів-плідників показники спермопродукції і перебіг процесів пероксидації обумовлюється типом їх вищої нервової діяльності. У тварин сильного неврівноваженого і слабкого типів ВНД перебіг проце-сів пероксидації відбувається більш інтенсивно, система антиоксидантного захисту перебуває на нижчому рівні – менша активність супероксиддисмутази (р<0,05), концентрація аскорбінової кис-лоти (р<0,001), вітаміну А (р<0,01–0,001) та вітаміну Е (р<0,001). При мінімальній масі еякулятів та насиченості сперміями в особин слабкого типу ВНД (р<0,001). З’ясовано, що насиченість спермі-ями сперми істотно впливає на перебіг процесів пероксидації. Спермії із другої фракція еякуляту ха-рактеризувались найвищою виживаністю, третьої ‒ більш швидко втрачають функціональну акти-вність. Функціональна активність сперміїв і особливості формування ПАГ залежать від типів ВНД – вірогідне прискорення процесів пероксидації в сильного неврівноваженого і слабкого - більша конце-нтрація дієнових коньюгатів, дегідроаскорбінової кислоти. У тварини сильного врівноваженого жвавого і спокійного типів ВНД спостерігається вищий рівень антиоксидантного захисту – актив-ність каталази, супероксиддисмутази, кількість відновленого глутатіону, аскорбінової кислоти і вітаміну Е. У першій і четвертій фракціях еякулятів встановлено відсутність активності СОД, вмісту вітаміну А та вітаміну Е, що визначає низьку функціональну активність та виживаність сперміїв. Ці фракції від сильного неврівноваженого і слабкого типів ВНД характеризуються вірогід-но вищим вмістом ДК (р<0,05–0,01) і ТБК-активних комплексів (р<0,05–0,001), а також нижчою кількістю АК (р<0,01), відновленого глутатіону (р<0,05) та активністю СОД.

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Стояновський, В. Г., Усенко, С. О., Шостя, А. М., Березницький, В. І., Усенко, О. О., & Слинько, Є. В. (2020). ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У СПЕРМІ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Scientific Progress & Innovations, (3), 196-204. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.22
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>