Від складного до простого за «шишацькими технологіями»

  • В. В. Падалка
Ключові слова: система, поняття землеробства, ґрунт, біологічний баланс, технологія

Анотація

Робота присвячена проблемі екологічного земле-
робства. Проведено аналіз існуючих технологій міні-
мального обробітку ґрунту. Відокремлені більш подіб-
ні до екологічного землеробства на прикладі системи,
впровадженої у ПП «Агроекологія». Запропонована
система понять обробітку ґрунту для збереження
його родючості та вирощування екологічно чистої
продукції рослинництва. Висвітлена проблема недо-
статнього збереження вологи та шляхи руйнування
підорної підошви механічним та біологічним чином.
Наведено приклад технологічних операцій обробітку
ґрунту, що впроваджені для екологічного та біологіч-
но відновлюваного землеробства.

This work is dedicated to the problem of ecological agriculture. The analysis of existent technologies of minimum soil cultivation is conducted. The more similar examples to ecological agriculture are separated on the example of implanted system in PE «Agroecology». We offer a system of concepts of soil cultivation for maintaining its fertility and growing ecologically clean products of crop production. We light up the problem of insufficient maintenance of moisture and ways of destruction of non-arable sole by mechanical and biological character. We offer an example of technological operations of soil cultivation that is implanted for ecological and biologically restorative agriculture.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Падалка, В. В. (2015). Від складного до простого за «шишацькими технологіями». Scientific Progress & Innovations, (1-2), 141-144. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.32

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають