Генофонд порід тварин Полтавщини та ризики втрати місцевих популяцій

  • С. Л. Войтенко
Ключові слова: молочне скотарство, паспортизація стад, продуктивність тварин, локальні породи тварин

Анотація

У статті викладені результати паспортизації
суб’єктів племінної справи у молочному скотарстві
Полтавської області та обстеження стад місцевих
нечисленних порід тварин. Виявлено, що племінні гос-
подарства по розведенню великої рогатої худоби мо-
лочних порід відрізняються між собою як за рівнем
селекційно-племінної роботи, так і за кількістю корів
у стадах та їх продуктивністю. Значна кількість
господарств не має автоматизованої системи ве-
дення племінного обліку, що унеможливлює ефектив-
ний підбір тварин, оцінювання їх за низкою ознак і під-
вищення продуктивності поколінь. Аналіз галузі підтвер-
див, що в області в категорії суб’єктів племінної справи
молочного скотарства знаходяться господарства, у
яких є значні порушення із відтворенням стада, не об-
ґрунтоване використання певних бугаїв-плідників, висо-
кі витрати кормів на виробництво молока. Було запро-
поновано проводити селекцію в стадах у відповідності
до розроблених програм з конкретними породами під
контролем наукових установ. Обстеження стад локаль-
них порід Полтавщини, серед яких миргородська порода
свиней, сокільська порода овець і полтавська глиняста
породи курей, засвідчило їх критичний стан щодо чис-
ленності з постійним скороченням популяцій у резуль-
таті відсутності попиту на племінну продукцію. Збе-
реження даних популяцій не можливе без державних
дотацій, а їх зникнення співвідносне втраті національ-
ного надбання й культурної цінності.

The article presents the results of certification of entities breeding in dairy cattle breeding of Poltava region, and examination of local herds of small animal breeds. It is revealed that breeding farms of breeding cattle of dairy breeds differ both by the level of selection and breeding work, and the number of cows in herds and their performance. A significant number of households does not have an automated system for the maintenance of tribal records, making it impossible for effective selection of animals, assessing them by a number of features and improve performance in a number of generations. Industry analysis confirmed that in the region in the category of subjects of dairy cattle’s breeding are households where there are significant violations with the reproduction of the herd, unreasonable use of certain sires, the high cost of feed for milk production. It was offered to carry out the selection in herds in accordance with programmes with specific breeds under the control of academic institutions. Examination of herds of local breeds in Poltava region, among which Mirgorod breed of pigs, Sokolska breed of sheep and Poltava clay colour breed of hens showed their critical condition by the number of permanent declining of populations as a result of lack of demand for livestock products. The conservation of these populations is impossible without government subsidies, and their disappearance is correlative loss of national heritage and cultural values.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Войтенко, С. Л. (2015). Генофонд порід тварин Полтавщини та ризики втрати місцевих популяцій. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 60-64. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.11
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають