ГЕНЕЗИС МИРГОРОДСЬКОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ

  • С. Л. Войтенко
Ключові слова: миргородська порода, свині, етапи розвитку, схрещування, чистопородне розведення, каріотип, групи крові

Анотація

Минуло понад 70 років із часу затвердження мир-
городської породи свиней – другої вітчизняної по-
роди української селекції. У даній статті відо-
бражені етапи становлення породи, її сучасний
стан, особливості каріотипу, ефективність вико-
ристання за чистопородного розведення і схрещу-
вання, порівняльна характеристика за групами
крові різних генотипів. Визначена кількість ін-
бредних тварин у селекційних стадах на даному
етапі розвитку породи. Встановлено, що викорис-
тання свиноматок миргородської породи за поєд-
нання з кнурами спеціалізованих генотипів зару-
біжної селекції сприяє зниженню товщини шпику,
збільшенню виходу м’яса та поліпшення відгодіве-
льних ознак у помісного молодняку за збереження
якості свинини на рівні вихідної материнської по-
роди. Доведено можливість схрещування свиней
миргородської породи з диким кабаном для віднов-
лення вихідного генотипу породи.

It has been almost 70 years since the approval
of Mirgorod breed pigs – the second Ukrainian domestic
breed selection. This article represents the stages of formation
of breed, its current status, features of the karyotype, the efficiency
of use in the thoroughbred breeding and cross breeding,
comparative characteristics of different blood groups of genotypes.
Established that the use of Mirgorod sows with boars of
specialized combination of genotypes of foreign selection forwards
fat thickness, increase in the yield and improving meat
quality of fattening young animals while maintaining the quality
of pork at the ou Mirgorod breed with wild boar to restore the
output of the genotype of the breed is proved.

Опубліковано
2012-06-28
Як цитувати
Войтенко, С. Л. (2012). ГЕНЕЗИС МИРГОРОДСЬКОЇ ПОРОДИ СВИНЕЙ. Scientific Progress & Innovations, (2), 94-99. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.02.19
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають