Вплив інбридингу різних ступенів на живу масу свинок та їх власну продуктивність

Ключові слова: споріднене розведення, інбридинг, коефіцієнт інбридингу, свинки, миргородська порода, жива маса, власна продуктивність

Анотація

У статті висвітлена проблема інбридингу у свинарстві, зокрема під час розведення свиней нечисленної, локальної породи.  Встановлений позитивний вплив  інбридингу на живу масу свинок у процесі їх вирощування. Найбільш високу живу масу за відлучення у 45-денному віці мали свинки із найменшим коефіцієнтом інбридингу (0,78–1,56 %), але в процесі росту тварин, особливо із 6-місячного віку, тенденція змінюється і найбільшу живу масу мали свинки із більш високим коефіцієнтом інбридингу (6,24–11,7 %). Позитивні наслідки інбридингу помірних і віддалених ступенів відмічені і за показниками власної продуктивності свинок. Доведено, що із підвищенням коефіцієнту інбридингу з 1,56 %  до 11,7 % вік досягнення тваринами живої маси 100 кг зменшувався на 11,4 днів (P > 0,95), а товщина шпику, виміряна прижиттєво, – на 2,7 мм. На підставі чого зроблений узагальнюючий висновок про можливість  спорідненого підбору батьківських пар у миргородській породі свиней з метою одержання потомків, комплексний коефіцієнт інбридингу яких не вище 11,7 %.

The article deals with the problem of inbreeding in pig breeding, in particular when breeding pigs not numerous, local breed. A positive effect of inbreeding on the live weight of pigs during their cultivation has been established. The highest live weight with weaning at the age of 45 days had mumps with the lowest coefficient of inbreeding (0,78–1,56 %), but in the process of animal growth, especially from the age of 6 months, the trend is changing and the largest live weight was of mumps with a higher coefficient of inbreeding (6,24–11,7 %). The positive influence of inbreeding of moderate and distant degrees is also noted in terms of the own productivity of the pigs. It was proved that with the increase in the coefficient of inbreeding from 1,56 % to 11,7 %, the age of reaching a live weight of 100 kg decreased by 11,4 days (P>0,95), and the thickness of the bacon, measured in vivo, by 2,7 mm. On the basis of which a general conclusion is drawn on the possibility of a related selection of parental pairs in Myrhorod breed of pigs for the purpose of obtaining descendants, the complex inbreeding coefficient of which is not higher than 11,7 %.

Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Войтенко, С. Л. (2018). Вплив інбридингу різних ступенів на живу масу свинок та їх власну продуктивність. Scientific Progress & Innovations, (1), 93-96. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.01.16
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО