МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У РЕГІОНІ

  • М. С. Самойлік
Ключові слова: ресурсно-екологічна безпека, регіон, вторинні ресурси, тверді відходи

Анотація

Розроблені методологічні засади забезпечення ре-
сурсно-екологічної безпеки регіону, що включають
три етапи: ідентифікацію небезпеки, визначення зон
ресурсно-екологічної безпеки та формування ідеї ви-
рішення проблеми; вибір заходів забезпечення до-
статнього рівня ресурсно-екологічної безпеки регіону
на основі оптимізаційних економічних моделей та
комплексної оцінки альтернативних сценаріїв вико-
ристання природно-економічного потенціалу регіону,
що враховує екологічний, економічний та технологіч-
ний критерії; коректування та узгодження рішень на
основі інтегральної моделі розвитку економіко-
екологічних систем використання вторинних мате-
ріальних та енерґетичних ресурсів регіону з ураху-
ванням внутрішньорегіональної специфіки.

In the articles worked out methodological principles of resource-ecological safety providing in the region, it includes three stages: authentication of danger, determination of resource-ecological safety zones and forming of idea of problem decision; a choice of providing events of sufficient resource-ecological strength of region security (it comes true on the basis of optimization economic models and complex estimation of alternative scenarios of the naturally-economic potential use in the region that takes into account an ecological, economic and technological criterion); adjustment and concordance of decisions (it comes true on the basis of integral model of the economic- ecological systems development of the secondary material and power resources use in the region taking into account a regional specific).

Опубліковано
2014-06-26
Як цитувати
Самойлік, М. С. (2014). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У РЕГІОНІ. Scientific Progress & Innovations, (2), 129-136. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.02.26

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають