Екологічне обґрунтування соціально-економічного розвитку сільських територій за рахунок створення екопоселень

  • М. С. Самойлік
Ключові слова: екопоселення, збалансований розвиток, регіон, збиток за забруднення навколишнього середовища

Анотація

Здійснено еколого-економічну оцінку регіонів України
на основі моделі «натуральний збиток – соціально-
еколого-економічні фактори» та визначені напрями удо-
сконалення організаційно-економічної структури екопо-
селень у контексті сталого розвитку сільських терито-
рій. Враховуючи, що рівень життя населення в екопосе-
леннях визначається їх рівнем здоров’я, визначено ком-
плекс пріоритетних заходів щодо відновлення компонен-
тів якості навколишнього природного середовища, про-
ведено типологізацію регіонів України в плані удоскона-
лення системи екологічно безпечного розвитку.

The ecology and economy estimation of regions of Ukraine is carried out on the basis of model a “natural loss is ecology, social and economy factors” and certain directions of improvement of organizationally-economic structure of ecological settlements in the context of steady development of rural territories. Taking into account, that the standard of living of population in ecological settlements is determined their health level, certainly complex of priority measures on proceeding in the components of quality of natural environment, it is conducted division of regions of Ukraine to direction of improvement of the system of ecologically safe development.

Опубліковано
2013-12-27
Як цитувати
Самойлік, М. С. (2013). Екологічне обґрунтування соціально-економічного розвитку сільських територій за рахунок створення екопоселень. Scientific Progress & Innovations, (4), 111-116. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.04.29

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають