Використання різних технологічних рішень у сфері поводження з твердими відходами при оцінці ризиків щодо здоров'я населення

  • П. В. Писаренко
  • М. С. Самойлік
  • О. Ю. Диченко
Ключові слова: ризик здоров’ю населення, тверді відходи, регіон, технологічні рішення, населення

Анотація

Поводження з відходами є однією з найбільш важливих еколого-економічних та соціальних проблем регіонального розвитку. У статті запропоновано методичні підходи до оцінювання ризику здоров’ю населення від забруднення довкілля під час поводження з твердими відходами, які включають комплексну інвентаризацію викидів забруднюючих речовин та оцінку експозиції; визначення ризику миттєвих токсичних ефектів та ризику хронічного впливу з урахуванням сукупної дії забруднюючих речовин на організм людини; розрахунок екологічного ризику з урахуванням економічного збитку від забруднення довкілля; прогноз соціально-економічного розвитку регіону за різних технологічних рішень у сфері поводження з твердими відходами у залежності від рівня екологічного ризику.

Проведена оцінка впливу існуючої системи поводження з твердими відходами на здоров’я населення на прикладі Полтавської області дала змогу встановити, що найбільший ризик для здоров’я, як і економічний збиток від забруднення навколишнього середовища складає перший сценарій – існуюча ситуація. Найбільш ризикованим і небезпечним для здоров’я населення є будівництво сміттєспалювальних заводів, тобто четвертий сценарій є неприйнятним для області. Обґрунтовано, що найменш ризикованим і безпечним для здоров’я населення та навколишнього середовища в області є будівництво чотирьох сміттєсортувальних станцій або двох заводів із компостування.

The problem of waste management is one of the most important ecological-economic and social problems of regional development. Therefore, the article proposes methodological approaches to the assessment of the public health from environmental pollution dealing with solid waste, which includes a comprehensive inventory of pollutant emissions and exposure assessment; determination of the risk of immediate toxic effects and the risk of chronic exposure, taking into account the combined effects of pollutants on the human body; calculation of ecological risk taking into account economic damage for environmental pollution; forecast of socio-economic development of the region for various technological solutions in the field of solid waste management, depending on the level of environmental risk.

An assessment of the impact of the existing solid waste management system on the public health on the example of the Poltava region has made it possible to establish that the greatest risk to health, as well as the economic damage caused by environmental pollution, is the first scenario – the current situation. The most risky and dangerous for the public health is the construction of waste incineration plant; this scenario is unacceptable for the region. It is substantiated that the least risky and safe for the public health and the environment in the region is the construction of four waste sorting stations or two composting plants.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Писаренко, П. В., Самойлік, М. С., & Диченко, О. Ю. (2018). Використання різних технологічних рішень у сфері поводження з твердими відходами при оцінці ризиків щодо здоров’я населення. Scientific Progress & Innovations, (4), 111-116. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.04.16
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>