УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЮБЕЗПЕКОЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

  • М. С. Самойлік
Ключові слова: ресурсно-екологічна безпека, регіон, кластерна політика, вторинні ресурси

Анотація

У статті проведено SWOT-аналіз чинників функ-
ціонування існуючої системи управління ресурсно-
екологічною безпекою (РЕБ) та сформовано модель
регіонального кластеру управління РЕБ, яка може
бути реалізована для двох випадків: розкриття інно-
ваційно-інвестиційного потенціалу вторинних мате-
ріальних та енерґетичних ресурсів; створення еколо-
гоорієнтованих виробничих кластерів, які визнача-
ються виробничою специфікою регіонів. Розроблено
концептуальні засади кластерної політики управлін-
ня ресурсно-екологічної безпеки у регіоні, алгоритм
реалізації якої включає: підготовчий, аналітичний,
організаційно-економічний етапи та оцінку ефекти-
вності діяльності кластеру, яка також передбачає
розробку сценарію довгострокового розвитку клас-
теру, у тому числі прогнозів функціонування по
окремих напрямах, формування методики оцінки
ефективності кластеру з точки зору синерґетичних
ефектів і вкладу в стратегію розвитку регіону щодо
забезпечення РЕБ.

In the articles worked out SWOT-analysis of factors of existent control functioning system by resource-ecological safety (RES) and a regional to the cluster case of RES frame is formed, that can be realized for two cases: opening of innovative-investment potential of secondary material and power resources; creation of productive clusters ecological that is determined by the productive specific of regions.  Conceptual principles of cluster politics of management of resource-ecological safety are worked out in a region, the algorithm of realization of that includes: preparatory, analytical, organizationally-economic the stages and efficiency estimation  of cluster activity that envisages development of scenario of long-term development of cluster also, including prognoses of functioning on separate directions, forming of estimation methodology of cluster efficiency from the point of effects sinergistical view and contribution to strategy of region development in relation to providing RES.

Опубліковано
2014-09-25
Як цитувати
Самойлік, М. С. (2014). УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНОЮБЕЗПЕКОЮ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Scientific Progress & Innovations, (3), 1147-154. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.03.31

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають