ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ВІДХОДАМИ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ

  • М. С. Самойлік
Ключові слова: тверді відходи, сфера поводження з твердими відходами, регіон, оцінка ризику здоров’ю населення, економіко-екологічна модель, оптимізація

Анотація

Розроблено й науково обґрунтовано методику ін-
тегральної моделі розвитку сфери поводження з
твердими відходами, що дає можливість приймати
оптимальні рішення з екологічної та економічної то-
чок зору у даній сфері. Розраховані системні витра-
ти різних варіантів ефективності інвестування і
функціонування регіональної системи управління від-
ходами. Розрахунки показали, що економічна ефек-
тивність переробки відходів у порівнянні з полігон-
ним захороненням значно вища, що пов'язано з вели-
чиною екологічних ризиків. Інтегральний економічний
ефект – за розрахунковий десятирічний термін екс-
плуатації установки з переробки 156 тис. тонн від-
ходів у рік – становить 9,88 млн. гривень.

It is worked out and methodology of integral model of development of solid waste handling sphere, that allows to accept optimal decisions from the ecological and economic points of view in the field of given. Expected system charges of different variants of efficiency of investing and functioning of regional control system by wastes. Calculations showed that economic efficiency of processing of wastes in comparing to the ground burial place considerably higher, that it is related to the size of ecological risks. An integral economic effect, for calculation ten year term of exploitation of setting on processing 156 thousand tons of wastes in a year, makes a 9,88 million hrn.

Опубліковано
2014-03-27
Як цитувати
Самойлік, М. С. (2014). ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ВІДХОДАМИ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ. Scientific Progress & Innovations, (1), 82-87. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.01.20

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають