ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У СПЕРМІ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ПІД ЧАС ВЖИВАННЯ РІЗНИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК

Ключові слова: кнури-плідники, спермопродукція, пероксидне окиснення, цитрат Міді, гомогенат трутневих личинок

Анотація

Розвиток оксидаційного стресу є однією з головних причин зниження фертильності кнурів-
плідників. Це обумовлено обмеженою антиоксидантною здатністю сперміїв пригнічувати генеру-
вання активних форм Оксигену, що робить їх вразливими до змін прооксидантно-антиоксидантного
гомеостазу в організмі. Метою досліджень було дослідити вплив цитрату Міді та гомогенату
трутневих личинок на якість спермопродукції і формування прооксидантно-антиоксидантного
гомеостазу у спермі кнурів-плідників. В експерименті було використано 9 дорослих кнурів великої
білої породи, аналогів за віком, живою масою та якістю спермопродукції, з яких сформовано 3 групи
тварин по 3 голови в кожній. Дослідні кнури-плідники ІІ групи додатково до основного раціону отри-
мували цитрат Міді (5 %), а ІІІ групи – комплекс цитрату Міді (5 %) з гомогенатом трутневих
личинок. Встановлено, що введення до раціону цитрату Міді сприяє вірогідному збільшенню маси
еякуляту (р<0,001), загальної кількості сперміїв (р<0,01) та їх живих форм (р<0,001). Такі зміни
відбуваються за рахунок зменшення вмісту дієнових кон’югантів та ТБК-активних сполук у спермі
відповідно на 20,1 % та 8,3 % з одночасним зниженням активності супероксиддисмутази на 19,1 %
та каталази на 24,6 %, що вказує на сповільнення процесів пероксидації. Додаткове згодовування
цитрату Міді (5 %) в поєднанні з гомогенатом трутневих личинок на 45 добу споживання вірогідно
підвищує масу еякуляту (р<0,001), кількість живих сперміїв (р<0,001) та їх виживаність (р<0,05).
Споживання цієї комплексної добавки кнурами-плідниками інтенсифікує процеси пероксидації у спе-
рмі – збільшує концентрацію дієнових кон’югантів на 17,1 % (30 доба) і 20,5 % (45 доба) та підвищує
вміст ТБК-активних сполук у прооксидантному буфері, що супроводжується зниженням активнос-
ті супероксиддисмутази (р<0,05). Такі зміни відбуваються на тлі максимального рівня рухливості
та виживаності сперміїв. Отже, згодовування цитрату міді (5 %) в комплексі з гомогенатом трут-
невих личинок сприяє підвищенню функціональної активності сперміїв за рахунок оптимізації
формування прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу.

Опубліковано
2021-06-25
Як цитувати
Шостя, А. М., Сябро, А. С., Ковальчук, І. І., Краснощок, О. О., Чухліб, Є. В., & Березницький, В. І. (2021). ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИЙ ГОМЕОСТАЗ У СПЕРМІ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ ПІД ЧАС ВЖИВАННЯ РІЗНИХ КОРМОВИХ ДОБАВОК. Scientific Progress & Innovations, (2), 181-187. https://doi.org/10.31210/visnyk2021.02.22
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>