ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ RYRI, ESR, MC4R ТА LEP У МІКРОПОПУЛЯЦІЇ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ УКРАЇНСКОЇ СЕЛЕКЦІЇ

Ключові слова: велика біла порода свиней, маркерна селекція, ген лептину, ген естрагенового рецептора, ріанодинрецепторний ген, рецептор меланокортина-4, однонуклеотидний поліморфізм

Анотація

У роботі проведено генетико-популяційний аналіз поліморфізму генів RYRI, MC4R, LEP та ESR для великої білої породи свиней української селекції. Традиційні методи селекції, що засновані на оцінці тварин за власною продуктивністю та продуктивністю нащадків, не завжди забезпечують очікуваний генетичний прогрес. Досягнення молекулярної генетики останніх років, розробка систем ДНК-маркерів різних класів дають селекціонерам новий потужний інструмент для аналізу генотипів тварин, що дає змогу проводити відбір і підбір, зважаючи на об'єктивну генетичну інформацію. Особливо велика увага приділяється так званим SNP-маркерами, природа яких пов՚язана з однонукле-отидним поліморфізмом ДНК у структурній або регуляторній частинах генів, що беруть участь у контролі важливих господарських і біологічних ознак тварин. До таких генів належать RYRI, ESR, MC4R та LEP. ДНК-типування проводили в лабораторії генетики Інституту свинарства і АПВ. Для дослідження використано ДНК, яку виділено зі щетини свиней великої білої породи тварин агрофор-мування СГ ТОВ «Дружба-Казначеївка» в кількості 124 голови. ДНК-типування проводили з викори-станням техніки ПЛР-ПДРФ. У мікропопуляції великої білої породи існує певний поліморфізм за ге-нами ESR, MC4R та LEP. Усі дослідні тварини за геном RYRI мономорфні та мали генотип с.1843СС, варіант мутантного алеля був відсутній. Присутність значної частки алелю В-0,61, (61 %) та високих частот генотипів ВВ та АВ (0,42 та 0,38), які мають асоціацію з високими пока-зниками багатопліддя свиноматок, дозволяють відбирати тварин за бажаними генотипами для під-вищення багатопліддя у свиноматок у досліджуваній мікропопуляції. Досить високий рівень гомози-готних генотипів TT з частотою 0,85 гену лептину вплинув на можливість його використання в ма-ркерній селекції на цій вибірці тварин. Достатній рівень індексу поліморфного інформаційного зміс-ту PIC за генами ESR та MC4R свідчить, що проведення маркерної селекції на вибірці свиней великої білої породи СГ ТОВ «Дружба-Казначеївка» є можливим.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Матіюк, В. В., Саєнко, А. М., Усенко, С. О., & Халак, В. І. (2020). ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНІВ RYRI, ESR, MC4R ТА LEP У МІКРОПОПУЛЯЦІЇ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ УКРАЇНСКОЇ СЕЛЕКЦІЇ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (4), 150-156. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.04.18
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають