НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ

Ключові слова: корови, молочна продуктивність, лінія, умовна кровність за голштинською породою, вбирне схрещування, вплив бугая

Анотація

Створення конкурентоспроможної галузі молочного скотарства не лише в Україні, але й світі,
ґрунтується на засадах підвищення генетичного потенціалу худоби різними методами. При цьому
найбільш об’єктивною й економічно обґрунтованою ознакою продуктивності великої рогатої худоби
молочних порід вважається молочна продуктивність корів, зважаючи на ті чинники, які найбільш
суттєво впливають на формування і реалізацію молочної продуктивності худоби, що може стати
основою  для  створення високопродуктивного  стада  та  конкурентоздатної  породи.  Метою  дослі-
джень було з’ясувати вплив природно-екологічних умов, лінійної належності, умовної кровності за
спадковістю голштинської породи та походження за батьком на прояв молочної продуктивності
корів української чорно-рябої молочної породи. Експериментальні дослідження проведені на худобі
різних  ліній  та  походження  за  батьком у  племінних  та  промислових  господарствах  Полтавщини.
Ефективність вбирного схрещування визначали за продуктивністю корів різних генотипових груп.
Встановлено,  що  природно-екологічні  умови  Полтавської  області  забезпечили  не  однаковий  прояв
реалізаційного потенціалу надою корів першої лактації як різних генеалогічних формувань, так одних
і тих само. Найкраще до умов довкілля цього регіону, з огляду на середні показники молочної продук-
тивності, пристосовані дочірні нащадки ліній Елевейшна 1491007, Маршала 2290977 і Чіфа 1427381.
Визнано, що сучасна промислова технологія виробництва молока сприяє створенню консолідованого
за молочною продуктивністю стада, незалежно від лінійної належності худоби. Але й за таких умов
продуктивність худоби можна поліпшити через добір, підтвердженням чого слугують коефіцієнти
мінливості ознаки (Сv = 15,8 ... 23,9 %). З’ясовано, що висококровні (87,5 % і більше) за голштинсь-
кою породою корови української чорно-рябої молочної породи характеризувалися значно вищою мо-
лочною продуктивністю за ряд лактацій порівняно з тими, умовна кровність яких за поліпшувальною
породою становила 62,5–87,4%. Одночасно з цим, вбирне схрещування не вплинуло на вміст жиру в
молоці помісних корів. Визначено, що залежно від походження за батьком, надій корів першої лак-
тації  змінювався  від  5847 кг  до  8697 кг  за  найвищого  показника  в  дочок  бугаїв  Х. Віндбрейкер
132449988 та Дж. А. Пінг 61089329.

Як цитувати
Войтенко, С. Л., Желізняк, І. М., Карунна, Т. І., & Шаферівський, Б. С. (1). НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ. Scientific Progress & Innovations, (1), 140-147. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.16
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають