ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР У КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Й УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

  • С. В. Поспєлов Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0003-0433-2996
  • Л. М. Левченко Веселоподільська дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України
  • Т. О. Чайка Полтавська державна аграрна академія https://orcid.org/0000-0002-5980-7517
  • А. А. Перепелиця Полтавська державна аграрна академія
  • В. О. Шандиба Полтавська державна аграрна академія
  • К. М. Попова Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: цукровий буряк, озима пшениця, ячмінь, еспарцет, обробіток ґрунту, оранка, плоскорізне рихлення, добрива

Анотація

Уперше для умов Лівобережного Лісостепу України у тривалому стаціонарному досліді на чорноземі
типовому слабкосолонцюватому встановлено вплив способів обробітку ґрунту на продуктивність цук-
рових буряків, урожайність озимої пшениці, ячменю й еспарцету залежно від фонів їхнього удобрення в
короткоротаційних сівозмінах. Подальшого розвитку набуло питання впливу способів основного обробі-
тку ґрунту на водні й агрохімічні його показники, науково обґрунтовано проведення плоскорізної оранки,
комбінованого обробітку ґрунту на фоні застосування органічної та мінеральної системи удобрення.
Виявлено особливості процесів формування фітоценозів цукрових буряків, озимої пшениці і ячменю, по-
ширення в них хвороб залежно від обробітку ґрунту і доз удобрення. Значна роль у підвищенні продукти-
вності цукрових буряків, озимої пшениці, ячменю й інших культур сівозміни належить ефективному об-
робітку ґрунту й удобренню, що впливає на забезпечення рослин вологою і поживними речовинами упро-
довж їхньої вегетації, на формування фіто-санітарного стану посівів. Вивченню цих проблем були прис-
вячені дослідження В. Ф. Зубенка, М. К. Шикули, О. Г. Тараріко, А. Д. Балаєва, А. М. Малієнка,
С. П. Танчика, Ю. П. Манька, В. М. Якименка, Л. А. Барштейна, І. С. Шкаредного, І. Д. Примака,
Я. П. Цвея та інших. Наразі для різних зон бурякосіяння України застосовуються різні системи обробіт-
ку ґрунту й удобрення цукрових буряків і інших культур зерно-бурякової сівозміни, які змінюються і удо-
сконалюються, зважаючи на ефективність обробітку ґрунту та правильний розподіл добрив між окре-
мими культурами в полях сівозміни, а також природно-кліматичні умови конкретного району. Водночас
у короткоротаційних сівозмінах система обробітку ґрунту залежно від системи удобрення як під цукро-
ві буряки, так і під озиму пшеницю, ячмінь, розроблена й вивчена ще недостатньо. Залишається не-
розв’язаним питання ефективності плоскорізного обробітку ґрунту, оранки, комбінованого його обробі-
тку відповідно до чергування культур у короткоротаційних сівозмінах. На розв’язання цих актуальних
питань і були направлені наші дослідження. Польові дослідження проводили у стаціонарному досліді Ве-
селоподільської дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків На-
ціональної академії аграрних наук України упродовж 2013–2016 рр. у короткоротаційних зерно-
бурякових сівозмінах із різними способами основного обробітку ґрунту під цукрові буряки, озиму пшени-
цю, ячмінь і еспарцет залежно від фонів їхнього удобрення. Основним методом досліджень був польовий
стаціонарний дослід, який доповнювався аналізами за загальноприйнятими в агрохімії, рослинництві та
землеробстві методиками. Станція територіально розміщена в Семенівському районі Полтавської об-
ласті в Південно-східній частині Лівобережного Лісостепу України. У короткоротаційній плодозмінній
сівозміні проведення оранки на глибину 30–32 см під цукрові буряки і плоскорізного розпушення на
20–22 см під зернові культури на фоні унесення під буряки N140P90K90 + солома забезпечило найвищу про-
дуктивність цукрових буряків: урожайність коренеплодів та збір цукру становили 39,9 т/га та 6,83 т/га
відповідно.

Опубліковано
2020-12-25
Як цитувати
Поспєлов, С. В., Левченко, Л. М., Чайка, Т. О., Перепелиця, А. А., Шандиба, В. О., & Попова, К. М. (2020). ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР У КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ ЗАЛЕЖНО ВІД ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ Й УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ. Scientific Progress & Innovations, (4), 69-79. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.04.08
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>