ВПЛИВ СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО НА ДИНАМІКУ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ У ҐРУНТІ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ БІОМАСИ

Ключові слова: просо прутоподібне, вміст органічної речовини у ґрунті, кількісні показники рослин, врожайність біомаси

Анотація

Екологічне обґрунтування вирощування енергетичних культур нині має актуальне значення. Особ-ливо це важливо при вирощуванні проса прутоподібного на виведених із обробітку землях та зміні землекористування. У статті наведено шляхи науково обґрунтованого вирощування проса прутопо-дібного (Panicum virgatum L.) із бобовим компонентом – люпином повзучим (Lupinus repens Kuptsov N and Miron.). Метою наших досліджень було вивчення динаміки вмісту органічної речовини у ґрунті та особливості формування врожайності біомаси проса за умови вирощування в різновидових посі-вах, зважаючи на застосування азоту в підживленні. Завдання досліджень: визначити зміни струк-тури фітоценозу, динаміку вмісту органічної речовини у ґрунті та рівень урожайності сухої біомаси залежно від способу вирощування та підживлення посівів. Експеримент проведений в умовах цент-рального Лісостепу України на маргінальних ґрунтах. Дослід передбачав вирощування проса сорту «Cave-in-Rock» у монокультурі (Мo), у сумісних (С) та змішаних (Mi) посівах з люпином із застосу-ванням азоту в підживленні: N0, N15, N30, N45, N60. В експерименті застосовано методику досліджень в агрономії, спеціальні методики та рекомендації до вирощування проса прутоподібного, проведено статистичний обрахунок отриманих даних та відображення їх у графіках. Найбільшу врожайність за сухою біомасою просо прутоподібне формує в сумісних посівах (14,4–15,0 т/га) на варіантах пі-дживлення N15-30, а у змішаних досягає рівня 14,7 т/га при застосуванні більшої норми азоту N45. За результатами досліджень встановлено позитивний вплив бобового компоненту на збільшення вміс-ту органічної речовини у ґрунтах та отримання додаткового азотного живлення для рослин у суміс-них та змішаних посівах проса. Встановлено суттєве збільшення кількісних показників рослин проса (висоти та густоти стеблостою) та врожайності сухої біомаси в сумісних та змішаних посівах порівняно з одновидовими (Mo). Це підтверджується кореляційним аналізом, згідно з яким встанов-лено достовірний зв’язок між показниками продуктивності проса та вмістом органічної речовини у грунті (r=0,77 у змішаних посівах (Мі), r = 0,58 у сумісних посівах (С)).

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Тараненко, А. О., Кулик, М. І., Тараненко, С. В., & Галицька, М. А. (2020). ВПЛИВ СПОСОБУ ВИРОЩУВАННЯ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО НА ДИНАМІКУ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ У ҐРУНТІ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ БІОМАСИ. Scientific Progress & Innovations, (3), 135-149. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.15
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЕКОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають