ОЦІНКА СОРТІВ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ БІОМАСИ

Ключові слова: енергетичні культури, просо прутоподібне, кількісні показники рослин, біомаса, врожайність, кореляція

Анотація

Сьогоденні реалії змушують науковців все більше уваги приділяти альтернативним джерелам енергії., оскільки необхідність зниження енергетичної залежності та сталого розвитку біоенергетики в Україні є питаннями на часі. Маючи значні площі маргінальних земель, відпрацьовані технології вирощування та сорти енергетичних культур, можна досягти окреслених цілей. Також не повністю вивчено особливості формування врожайності бiомаси та потенціал інтродукованих сортiв проса прутоподiбного. Тому ми здійснили спробу вирішити цю проблему на основі багаторічних досліджень з вивчення одинадцяти сортiв проса прутоподiбного іноземного походження. Метою наших досліджень було виокремити за господарсько-цінними ознаками найкращі сорти проса прутоподiбного як вихідного матеріалу для селекції на продуктивність. Методика проведення доcлiджень відповідала вимогам дослідної справи в агрономії. Застосовували загальнонауковi, спецiальнi методи проведення експерименту та наукові рекомендації. Для iнтерпретацiї отриманих даних були застосованi однофакторний дисперсiйний та кореляцiйнi аналiзи. Результати досліджень дали змогу виокремити за кiлькiсними показниками рослин (висотою та густотою стеблостою) з-помiж дослiджуваних сортiв проса прутоподiбного саме тi, що мають найбiльшi значення. Найвищi рослини порiвняно iз сортом-стандартом (Кейв-ін-рок) формуються у сорту Канлоу із динамікою збільшення цього показника по вегетаційним рокам 256,7–298,9 см, в середньому –275,8 см. Середнє значення за цим показником мають сорти: Патфiндер (241,4 см), Шелтер (240,8 см); майже на однаковому рівні – Картрадж і Санберст. Найнижчою висота стеблостою була у сорту Дакота (160,4 см). За густотою стеблостою виокремлено сорти проса прутоподiбного Патфiндер (539,2 шт./м2), Блеквел (514,4 шт./м2) і Шелтер (513,7 шт./м2), на рiвнi стандарту – сорт Картрадж (506,9 шт./м2). Найменшим цей показник був у сорту Небраска (459,1 шт./м2). Найбільшу врожайнiсть надземної зеленої маси, що була на рівні стандарту, забезпечили сорти проса прутоподiбного Патфiндер й Картрадж, відповідно 24,2 i 23,6 т/га. Встановлено суттєвий зв’язок мiж густотою стеблостою та врожайнiстю бiомаси для всіх поставлених на вивчення сортiв проса прутоподiбного. Тісну кореляцію мiж висотою стеблостою та врожайністю бiомаси виявлено для сортiв Картрадж, Блеквелл, Патфіндер, Шелтер, Санберст, Канлоу, Аламо. Однозначний вплив обох цих показників із врожайнiстю встановлено для сортiв Картрадж, Блеквелл, Патфіндер, Шелтер, Санбурст, Канлоу, Аламо. Отже, за комплексом господарсько-цiнних ознак з-помiж сортiв проса прутоподiбного iноземного походження виокремлено Патфіндер і Шелтер, які є цiнним вихідним матерiалом для селекцiї на продуктивність.

Опубліковано
2022-06-24
Як цитувати
Рожко, І. І., & Кулик, М. І. (2022). ОЦІНКА СОРТІВ ПРОСА ПРУТОПОДІБНОГО ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ БІОМАСИ. Scientific Progress & Innovations, 2(2), 75-84. https://doi.org/10.31210/visnyk2022.02.08
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО