ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ЯК ОСНОВА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ

Ключові слова: агроекологія, органічне землеробство, шкідливі організми, технологічні прийоми, фітосанітарний стан, агроекосистеми, сидерати

Анотація

Концепцією гармонійного розвитку у сфері сільськогосподарського виробництва є органічне зем-
леробство, яке забезпечує збереження родючості ґрунту, його захист від забруднення ксенобіоти-
ками та виробництво екологічно безпечних продуктів харчування. Одним із головних принципів орга-
нічного землеробства є чітке дотримання вимог, що висуваються до кожного етапу виробництва
сільськогосподарської продукції. Саме тому важливим є пошук ефективних технологій. Досліджено
вплив технологічних прийомів органічного землеробства на регулювання розвитку шкідливих організ-
мів на основі багаторічного досвіду роботи ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської
області. З’ясовано, що оптимізація фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур
за умови органічного землеробства базується на формуванні гетерогенної видової та сортової
структури агроекосистем, урахуванні економічних порогів шкідливості шкідників, збудників хвороб і
бур’янів, особливостях технологій, притаманних цій системі. Доведено, що за умови внесення до-
статніх норм органічних добрив, вирощування багаторічних бобових трав та сидеральних культур у
ПП «Агроекологія» забезпечується оптимальний режим живлення сільськогосподарських культур,
що сприяє підвищенню їхньої конкурентоспроможності з бур’янами та стійкості до пошкодження
деякими шкідниками і ураження хворобами. Встановлено підвищену на 28,4–31,6 % мікробіологічну
активність ґрунту за умови органічного землеробства порівняно з інтенсивним веденням сільського-
сподарського виробництва. Крім того, відзначено зміни у видовому складі ентомофауни. Спостері-
гається збільшення кількості видів хижих турунів на полях господарства на 20 % порівняно з посі-
вами зернових колосових культур у разі застосування інтенсивних технологій. Динамічна щільність
хижих карабід за роки досліджень (2012–2019 рр.) залежно від видового складу і погодних умов за
умови органічного землеробства перевищувала цей показник на полях з інтенсивною технологією на
32,6–51,2 %. Визначено, що зменшення забур’яненості посівів пов’язане з дотриманням регламентів
технологічних заходів, передбачених органічним землеробством (багаторічний мілкий обробіток ґру-
нту, застосування сидератів, збирання деяких культур на зелений корм, силос, сінаж або сіно у фазі
укісної стиглості). Широке використання принципів агрофітоценології, що базуються на розширенні
видового та сортового складу культурних рослин, відсутність використання пестицидів та дотри-
мання принципів полікультури сприяють підвищенню ефективності природних ентомофагів та фун-
гістазису біоценозу, що своєю чергою дає змогу контролювати чисельність шкідливих організмів у
господарстві.

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Писаренко, В. М., Коваленко, Н. П., Поспєлова, Г. Д., Горб, О. О., Піщаленко, М. А., Нечипоренко, Н. І., & Шерстюк, О. Л. (2020). ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ЯК ОСНОВА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ. Scientific Progress & Innovations, (3), 46-53. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.05
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>