КУМУЛЯТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ КЛАТРОХЕЛАТУ ФЕРУМУ(IV) В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ

  • В. Б. Духницький Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • І. М. Деркач Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-0149-7923
  • С. С. Деркач Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-6174-1377
  • І. О. Фрицький Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-1092-8035
  • М. О. Плутенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-9369-0711
Ключові слова: клатрохелат Феруму, кумуляція, коефіціент внутрішніх органів, гематологічні показники, біохімічні показники, щурі

Анотація

У системі токсикометричних показників надзвичайно важливим є встановлення ступеня небезпе-
ки хронічної дії препаратів (кумулятивних властивостей) за умови низької інтенсивності впливу.
Особливо необхідними є такі дослідження для сполук важких металів, оскільки, як відомо, вони ма-
ють виражену кумулятивну здатність. Метою дослідження було вивчення кумулятивних властиво-
стей Феруму з високою валентністю – IV у формі клатрохелату. Для досліджень було сформовано
дослідну і контрольну групи білих щурів по 6 тварин у кожній. Водний розчин клатрохелату Феру-
му(ІV) в об’ємі 5 мл вводили щоденно внутрішньо за допомогою металевого зонда. Тваринам дослід-
ної групи введення препарату починали з дози 500 мг/кг маси тіла, що становило 1/10 частину від
максимальної дози. Через кожні чотири доби дозу клатрохелату Феруму(ІV) збільшували у 1,5 рази.
Тваринам контрольної групи вводили ізотонічний розчин натрію хлориду об’ємом 5 мл. У результаті
проведених досліджень було встановлено індекс кумуляції досліджуваного комплексу, який стано-
вить 6,88 одиниць, що вказує на його слабо виражену кумулятивну активність. Контроль за дина-
мікою змін маси тіла тварин упродовж 24 діб засвідчив, що за умови щоденного введення клат-
рохелату Феруму(IV) у наростаючій дозі спочатку їх масa тіла зростає, а з 12 доби знижується по-
рівняно з контролем. Не виявлено значних відхилень коефіцієнтів відносної маси печінки, нирок і сер-
ця, однак відносний коефіцієнт маси селезінки знизився на 41 % порівняно з контролем, що поясню-
ється ймовірно розвитком атрофічних процесів у цьому органі. Клатрохелат Феруму(IV) стимулю-
юче впливав на гемоцитопоез, що проявлялося збільшенням кількості еритроцитів, проте на фоні
зниження рівня гемоглобіну (p<0,001) та показника гематокриту у тварин дослідної групи, відпо-
відно на 22,7 % та 10 % порівняно з показниками у тварин контрольної групи. У цьому разі кількість
лейкоцитів зменшувалася майже на 39,0 %, що вказувало на наявність запальних або інших патоло-
гічних процесів в організмі щурів дослідної групи. Отримані результати біохімічних досліджень си-
роватки крові вказували на пригнічення протеїнсинтезувальної функції в організмі щурів, підтвер-
дженням чого є показники щодо активності лужної фосфатази та вміст протеїну загального і аль-
бумінів. Встановлено стимуляцію глікогенолізу, оскільки показник глюкози в сироватці крові щурів
зростав на 36,6 % порівняно з контролем. Зростання вмісту креатиніну на 8,6 % засвідчує про не-
значні порушення функції нирок. Змін показників, що відображають функціональний стан роботи
багатьох органів та систем в організмі, таких як активність аспартат- та аланінамінотрансфераз
і сечовини нами не встановлено. Також вміст Кальцію та Фосфору в сироватці крові щурів не змі-
нювався. Вищеокреслене вказує на матеріальну кумуляцію як її різновид, що є характерним для куму-
ляції важких металів.

Опубліковано
2019-06-28
Як цитувати
Духницький, В. Б., Деркач, І. М., Деркач, С. С., Фрицький, І. О., & Плутенко, М. О. (2019). КУМУЛЯТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ КЛАТРОХЕЛАТУ ФЕРУМУ(IV) В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ. Scientific Progress & Innovations, (2), 238-245. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.32

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають