Поширення паразитозів кролів у приватних господарствах Полтавської області

  • О. С. Клименко
Ключові слова: кролі, поширення, еймеріоз, пасалуроз, псороптоз

Анотація

Аналіз літературних даних і власні дослідження свід-
чать про значне поширення паразитозів кролів у госпо-
дарствах різних форм власності більшості країн світу.
Лабораторними дослідженнями матеріалу від кролів
приватних господарств дванадцяти районів Полтав-
ської області встановлено майже повсюдне поширення
псороптозу, еймеріозу та пасалурозу. Екстенсивність
псороптозної інвазії становить 37,68 %, еймеріозної –
47,69 %, пасалурозної – 21,26 %, хоча в окремих госпо-
дарствах показники ураження досягають 100 %. Отри-
мані дані свідчать про необхідність розробки та впро-
вадження заходів боротьби з паразитозами кролів у
приватних господарствах.

The analysis of literary data and own researches testify about considerable distribution of rabbits’ Parasitosis in the economies of different patterns of ownership in the most world countries. Almost general distribution of Psoroptosis, Eimeriosis and Passalurosis are set by laboratory researches of material from the rabbits of private economies of twelve districts in Poltava region. Extensivity of Psoroptes invasion presents 37,68 %, Eimeria – 47,69 %, Passalurus – 21,26 %, although in separate economies the indexes of defeat are 100 %. Obtained data testify the necessity of development and introduction of measures of fight against Parasitosis of rabbits in private economies.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Клименко, О. С. (2015). Поширення паразитозів кролів у приватних господарствах Полтавської області. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 109-112. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.23

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають