ГЕЛЬМІНТОЗИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ОДНООСІБНИХ ГОСПОДАРСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • О. С. Клименко
  • І. І. Клименко
  • В. В. Мазуріка
  • Ю. В. Юрченко
Ключові слова: гельмінтози, екстенсивність, інтенсивність, велика рогата худоба (ВРХ), одноосібні господарства

Анотація

Наведено результати копроовоскопічних досліджень
ВРХ одноосібних господарств Полтавської області.
Дослідженнями встановлено паразитування фасціол,
дикроцелій, парамфістом та стронгілят органів
травлення у вигляді моно- та поліінвазій. Екстен-
сивність гельмінтозної інвазії у тварин колива-
ється в межах 6,25–35,7 %, а інтенсивність –
0,3–4,3 екземплярів яєць в 1 грамі. Високий ступінь
інвазії тварин підтверджує актуальність зазна-
ченої проблеми, тому перспективою подальших
досліджень є обов’язкова розробка та впрова-
дження у приватних господарствах заходів
боротьби з гельмінтозами.

The results of coprological researches of cattle of private
economies of the Poltava region are in-process resulted.
Researches are set parasitizing of Fasciola, Dicrocoelium, Paramphistomum
and intestynal Strongylata as mono- and poliinvasion.
The extensiveness of helminthosis is 6,25–35,7 %, and intensity – 0,3–4,3 pc. / 1 g. The high degree of invasion of animals confirms actuality of the noted problem, that is why the
prospect of subsequent researches is obligatory development
and introduction in the private households of measures of fight
against helminthosises. 

Опубліковано
2012-06-28
Як цитувати
Клименко, О. С., Клименко, І. І., Мазуріка, В. В., & Юрченко, Ю. В. (2012). ГЕЛЬМІНТОЗИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ОДНООСІБНИХ ГОСПОДАРСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Scientific Progress & Innovations, (2), 126-129. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.02.26

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають