ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФЕКТИНУ І ТЕКТІНУ СУПЕР ЗА ФАСЦІОЛЬОЗУ Й ПАРАМФІСТОМОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

  • О. С. Клименко
Ключові слова: «Рефектин», «Тектін супер», фасціольоз, парамфістомоз, велика рогата худоба, екстенсефективність, інтенсефективність

Анотація

Наведено результати порівняння терапевтичної
ефективності протипаразитарних препаратів
«Рефектин» і «Тектін супер» виробництва араб-
ських компаній «Авіко» та «Мобедко-вет», які
нещодавно з’явилися у вільному продажу на тери-
торії України і рекомендовані для лікування сільсь-
когосподарських тварин. Результати досліджень
свідчать, що за змішаної фасціольозно-парам-
фістомозної інвазії великої рогатої худоби «Рефе-
ктин» у терапевтичній дозі забезпечує 100 % екс-
тенс- та інтенсефективність. «Тектін супер»
виявився високоефективним лише для лікування
тварин, хворих на фасціольоз (ЕЕ та ІЕ – 100 %),
а за парамфістомозу жуйних лише знижував
інтенсивність інвазії.

The comparison of therapeutic efficacy of anthelmintic «Refektin» and «Tektin super» – the products of Arab companies
Aviko and Mobedko-vet, which are recently open for sale all
over Ukraine and also recommended for treatment of farm
animals, gave following results: the researches found out that by
mixed Fasciola hepatica –Paramphistomatata infestation of
cattle, «Refektin» in therapeutic dose provides 100 % extensand intenseffect, «Tektin super» provides high potency only in
treating of animals with fascioliasis (EE and IE – 100 %), and
by paramphistomatosis of ruminants only reduces the intensity
of infestation.

Опубліковано
2012-12-08
Як цитувати
Клименко, О. С. (2012). ТЕРАПЕВТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФЕКТИНУ І ТЕКТІНУ СУПЕР ЗА ФАСЦІОЛЬОЗУ Й ПАРАМФІСТОМОЗУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ. Scientific Progress & Innovations, (4), 104-106. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.04.27

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають