Порівняльна оцінка вмісту рухомого фосфору в різних генетичних горизонтах чорнозему звичайного

  • С. М. Крамарьов
  • О. С. Крамарьов
  • А. О. Христенко
  • Л. М. Токмакова
  • С. І. Жученко
  • В. А. Сироватко
  • Ю. А. Цьова
  • К. В. Сироватко
Ключові слова: чорнозем звичайний, рухомий фосфор, обробіток ґрунту

Анотація

Чорноземи звичайні на лесових породах важкого ґра-
нулометричного складу Північного Степу України міс-
тять підвищену кількість апатитоподібних сполук.
Унаслідок цього використання будь-яких кислотних ме-
тодів, у тому числі ГОСТ 26204-91 (метод Чирикова),
призводить до істотного штучного завищення оцінки
фосфатного стану ґрунтів (на 40-80 мг Р2О5/кг ґрунту).
Для діагностики фосфатного стану даних ґрунтів, згід-
но з вимогами нормативних документів України, слід
використовувати наступні стандарти: ДСТУ 4114
(метод Мачігина), ДСТУ 4727 (метод Карпінського-
Зам’ятіної) і ДСТУ ISO 11263 (метод Olsen). Реальна
природна забезпеченість орного шару чорноземів зви-
чайних фосфором відповідає межі низької і середньої
забезпеченості цим елементом живлення рослин, що
підтверджується відомими емпіричними даними про
високу ефективність фосфорних добрив на цих ґрунтах.
Підвищеною або високою забезпеченістю фосфором
характеризується лише орний шар ґрунтів, що містить
залишкові фосфати добрив, а також верхній ґумусовий
горизонт цілинних ґрунтів. Тому, для отримання високих
врожаїв із високою якістю на чорноземах звичайних
Північного Степу України необхідно вносити не менше
фосфорних добрив, ніж на інших ґрунтах країни виходя-
чи з даних ґрунтової діагностики.

Ordinary chernozem on the loess breeds of heavy granulometric composition of north Steppe zone of Ukraine contain the promoted amount of patitapaban chemical compounds. As a result of this the use of any acid methods, including GOST 26204-91 (Chirikov’s method) results in the substantial artificial overstating of estimation of the phosphatic state of soils (on 40–80 mgs of Р2О5/kg of soil). For diagnostics of the phosphatic state of these soils (in obedience to the requirements of normative documents of Ukraine) it is necessary to use the followings standards: GOST 4114 (Machigin’s method), GOST 4727 (method of Karpinskiy-Zamyatina) and GOST ISO 11263 (method of Olsen). Natural material well-being of arable layer of chernozem ordinary phosphorus matches the limit of low and middle well-being this element of the plants feed, that is confirmed the known empiric information about high efficiency of phosphoric fertilizers on these soils. The arable layer of soils, which contains the remaining phosphates of fertilizers, and also overhead humus horizon of virgin soils has high level of phosphorus. Therefore, for the receipt of high harvests with high quality on chernozem ordinary of north Steppe of Ukraine it is necessary to bring in not less phosphoric fertilizers, that on other soils of country (based on information of gravel diagnostics).

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Крамарьов, С. М., Крамарьов, О. С., Христенко, А. О., Токмакова, Л. М., Жученко, С. І., Сироватко, В. А., Цьова, Ю. А., & Сироватко, К. В. (2015). Порівняльна оцінка вмісту рухомого фосфору в різних генетичних горизонтах чорнозему звичайного. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 29-31. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.04
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають