ЕФЕКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ

  • С. М. Крамарьов
  • С. Ф. Артеменко
  • П. В. Писаренко
Ключові слова: інокуляція, азотфіксуючі бактерії, інкрустація, насіння, протруйник, антистрес, комплексонати металів молібдену і бору, соя

Анотація

Інокуляція та інкрустація насіння в технології ви-
рощування кожної культури займає важливе значен-
ня. Обробка посівного матеріалу перспективними
штамами азотфіксуючих бактерій позитивно впли-
нула на потенціал продуктивності азотфіксації сої
й, як наслідок, на врожай даної культури. На ділян-
ках, де насіння за інокуляції було оброблено штамами
46 та 626а кількість бульбочок на одній рослині зрос-
ла в 3,3 разу, а їх маса вдвічі. Ці посіви формували
максимальну площу листя (39,0–40,0 тис. м2/га), що
перевищувала контрольні ділянки на 17,8–20,8 %.
Кількість бобів зросла на 11,7–17,4 %. Передпосівна
інокуляція насіння азотфіксуючими штамами буль-
бочкових бактерій Х9; 626а; 46 забезпечила кращі
умови для азотфіксації та досить високу насіннєву
продуктивність сої. Урожайність насіння сої, де
проводили передпосівну обробку насіння перспектив-
ними штамами бульбочкових бактерій, зросла на
11,9–15,2 %. Проведення інкрустації насіннєвого ма-
теріалу сої плівкоутворювачем Марс ЕL та препа-
ратом Антистрес, що містить калій фосфорнокис-
лий разом із молібденом та бором, сприяла підвищен-
ню польової схожості на 10,8–11,8 %. Використання
цих препаратів забезпечило формування більшої ви-
соти рослин сої на 9,6–14,2 %, а кількість азотфік-
суючих бульбочок зросла на 26,3–39,5 %. Посіви сої
формували більшу площу асиміляційної листкової
поверхні на 26,7 % за інкрустації насіння з використан-
ням препарату антистрес, а сумісно з комплексонатами
металів молібдену і бору цей показник зростав до 53,5 %.
Найкращий врожай насіння (2,18 т/га), формували по-
сіви сої з використанням для інкрустації посівного
матеріалу препарату антистрес (200 г/т) і комплек-
сонатів металів молібдену й бору (100 г/т кожного)
та протруйника гранівіт (2,5 л/т).

Inoculation and incrustation of seeds in technology every culture is important. Treatment of inoculum promising strains of nitrogen-fixing bacteria positive influence on the potential productivity of nitrogen fixation and consequently the harvest of this crop. On the plots, where the seeds of inoculation were treated strains 46 and a, the number of nodules on the same plant grew 3.3 times, and their weight in 2 times. These crops are formed maximum area leaves 39,0-40,0 thousand m2/ha)that was beyond the control plots 17.8-20,8%.

The number of beans increased by 11.7-17,4%. Pre-sowing seed inoculation azotfiksatsii strains of root nodule bacteria X9; a; 46 have provided the best conditions for nitrogen fixation and high seed productivity of soy. The yield of soybean seeds, which produced the pre-sowing treatment of seeds per-looking strains of nitrogen-fixing bacteria, increased by 11.9 15.2%.

Incrustation of seeds with foaming agent Mars EL and drug Antistress, which contains potassium phosphate, together with molybdenum and boron put additional field germination rate is 10.8-11.8 percent. The use of these drugs was provided by the formation of a greater height of soybean 9.6-14.2%and the number of nitrogen-fixing nodules increased by 26.3-39,5%.

Soybean crops have formed a large area of assimilating leaf surface by 26.7% with the use of the drug antistress at the incrustation of seeds, and together with complexions metals molybdenum and boron this figure increased to 53.5%. The best yield of 2.18 t/ha, formed soybean crops using for incrustation of inoculum preparation Antistress (200 g/t) of complexions and metals molybdenum and boron (100 g/t each) and the crickets granilit (2.5 l/t).

Опубліковано
2014-09-25
Як цитувати
Крамарьов, С. М., Артеменко, С. Ф., & Писаренко, П. В. (2014). ЕФЕКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ. Scientific Progress & Innovations, (3), 11-15. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.03.02
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>