Зміна вмісту рухомого фосфору в генетичних горизонтах чорнозему звичайного

  • С. М. Крамарьов
  • О. С. Крамарьов
  • А. О. Христенко
  • Л. М. Токмакова
  • С. І. Жученко
  • В. А. Сироватко
  • Ю. А. Цьова
  • К. В. Сироватко
Ключові слова: вміст рухомого фосфору, чорнозем звичайний, сільськогосподарська продукція, поживний режим

Анотація

Чорноземи звичайні на лесових породах важкого
ґранулометричного складу Північного Степу України
містять підвищену кількість апатитоподібних спо-
лук. Внаслідок цього використання будь-яких кислот-
них методів, у тому числі ГОСТ 26204-91 (метод
Чирикова) призводить до істотного штучного зави-
щення оцінки фосфатного стану ґрунтів (на 40–80 мг
Р2О5/кг ґрунту ). Для діагностики фосфатного стану
даних ґрунтів, згідно з вимогами нормативних доку-
ментів України, слід використовувати наступні стан-
дарти: ДСТУ 4114 (метод Мачігина), ДСТУ 4727
(метод Карпінського-Зам’ятіної) і ДСТУ ISO 11263
(метод Olsen). Для отримання високих урожаїв із
високою якістю на чорноземах звичайних Північного
Степу України необхідно вносити не менше фосфор-
них добрив, ніж на інших ґрунтах країни виходячи з
даних ґрунтової діагностики.

Ordinary black-earthes on the loess type of
heavy composition of North Steppe of Ukraine contain
the promoted amount of apatites compounds.
As a result the use of any acid methods (as GOST
26204-91 (Chirikov’s method)) has as a result the
substantial artificial overstating of estimation of the
phosphatic state of soils (on 40–80 mg of Р2О5/kg of
soil). For diagnostics of the phosphatic state of
these soils, in obedience to the requirements of
normative documents of Ukraine, it follows to use
the followings standards: DSTU 4114 (Machigin’s
method), DSTU 4727 (method of Karpinskyi-
Zam’yatina) and DSTU ISO 11263 (Olsen’ method).
For the receipt of high harvests with high
quality on ordinary black-earthes of North Steppe of
Ukraine it is necessary to bring in not less phosphoric
fertilizers, than on other soils of country based
on information of the ground diagnostics.

Опубліковано
2015-09-25
Як цитувати
Крамарьов, С. М., Крамарьов, О. С., Христенко, А. О., Токмакова, Л. М., Жученко, С. І., Сироватко, В. А., Цьова, Ю. А., & Сироватко, К. В. (2015). Зміна вмісту рухомого фосфору в генетичних горизонтах чорнозему звичайного. Scientific Progress & Innovations, (3), 13-28. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.03.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають