Про можливість впливу сонячної активності на врожайність сільськогосподарських культур у Полтавській області

  • П. В. Писаренко
  • Я. О. Хлебнікова
Ключові слова: врожайність, сонячна активність, числа Вольфа, максимум, циклічність, веґетаційний період

Анотація

У статті розглянуто роль сонячної активності у
формуванні врожаю різних сільськогосподарських
культур в агроекологічних умовах Полтавської облас-
ті. Проаналізовано дані врожайності сільськогоспо-
дарських культур з 25-ти районів Полтавської облас-
ті за 47-річний період (з 1966-го року по 2012 рік) та
дані середньомісячної сонячної активності (числа
Вольфа) за аналогічний період. Виявлено, що макси-
мум сонячної активності та максимум урожайності
по всім культурам співпадають у 1989–1991 роках.
Встановлено, що зсув по фазі максимуму врожайності
у порівнянні з піком сонячної активності перено-
ситься з 1980 року на 1973–1978 роки. Підкреслю-
ється, що високі показники врожайності сільськогос-
подарських культур можуть спричинятися макси-
мумами сонячної активності. Також проведено
кореляційний аналіз по кожному з циклів сонячної
активності між показниками врожайності та
середньомісячними числами Вольфа за веґетаційний
період сільськогосподарських культур.

The role of solar activity in the formation of yield of different crop in agroecology conditions in Poltava region is considered in this article. Data of crop yield in 25 districts of Poltava region for 47-years period (from 1966 to 2012) and data of average month solar activity (numbers of Wolf) during similar period are analyzed. It has been found out that maximum of solar activity and maximum of yield for all crops are coincided in 1989 and 1990. It has been established that phase of yield maximum displacement in comparison with solar activity maximum are carried from 1980 to 1973-78. It has been stressed that high indices of crop yield can be caused by solar activity maximums. Correlation analysis for each solar activity cycle between yield indices and average month numbers of Wolf during vegetation period is also carried out.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Писаренко, П. В., & Хлебнікова, Я. О. (2015). Про можливість впливу сонячної активності на врожайність сільськогосподарських культур у Полтавській області. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 11-21. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.01
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>