ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СКЛАДУ АМНІОТИЧНОЇ РІДИНИ ТА «ЗРІЛОСТІ» СУРФАКТАНТНОЇ СИСТЕМИ ЛЕГЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ КЛІНІЧНО ЗДОРОВИХ ТЕЛЯТ

  • А. А. Замазій
Ключові слова: плід, амінокислотницй склад, амніотична рідина

Анотація

Наведено дані про амінокислотний склад і взаємо-
зв’язок амніотичної рідини та «зрілості» сурфакта-
нтної системи легень у новонароджених клінічно
здорових телят. Встановлено, що «зрілість» сурфа-
ктантної системи легень була виявлена у 40,0 % те-
лят від корів-первісток. Вона була менша у 1,80–1,70
рази (р<0,01) у телят, отриманих від корів другого-
третього отелення. Сумарна фракція фосфоліпідів
амніотичної рідини була в 1,38 разу більшою, ніж у
тварин, народжених у стані гіпоксії (р<0,01). Зага-
льний вміст амінокислот у навколоплідній рідині клі-
нічно здорових новонароджених телят становив
330,39±7,52 нмоль/0,1 мл. Вміст вільних амінокислот
знаходиться на рівіні 222,97±3,82 нмоль/0,1 мл. Із них
на частку незамінних амінокислот припадало
38,40±1,32 нмоль/0,1 мл, а замінних – 184,57±3,44
нмоль/0,1 мл.

Data are provided in article about aminokislotny structure and interrelation of amniotic liquid and "maturity" of surfaktantny system of lungs at newborn clinically healthy calfs.  It is established that "maturity" of surfaktantny system of lungs was installed at 40,0% of calfs of firstcalf  heifers.  It was 1,80-1,70 times less (р<0,01) at calfs received from cows of the second - the third time. The total fraction phospholipid was 1,38 times higher than amniotic liquid, than at animals given rise in a condition of a hypoxia (р<0,01). The general content of amino acids in amniotic liquid of clinically healthy newborn calfs makes 330,39±7,52 nmol / 0,1 ml.  The content of free amino acids was at the level 222,97±3,82 nmol / 0,1 of ml. From them, it was the share of part of irreplaceable amino acids 38,40±1,32 nmol / 0,1 to ml, and replaceable – 184,57±3,44 nmol / 0,1 to ml.

Опубліковано
2014-06-26
Як цитувати
Замазій, А. А. (2014). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СКЛАДУ АМНІОТИЧНОЇ РІДИНИ ТА «ЗРІЛОСТІ» СУРФАКТАНТНОЇ СИСТЕМИ ЛЕГЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ КЛІНІЧНО ЗДОРОВИХ ТЕЛЯТ. Scientific Progress & Innovations, (2), 105-108. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.02.20

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають