ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОСТИМУЛЯТОРІВ ЗА ВАКЦИНАЦІЇ СВИНЕЙ ВІД БЕШИХИ

  • Н. С. Щербакова
Ключові слова: свині, імунітет, біогенні препарати, вакцина, імунна відповідь

Анотація

Деякі вакцини не викликають при застосуванні
належної імунної відповіді. Це пов’язано з рівнем
резистентності організму, який змінюється неза-
лежно від багатьох факторів, у тому числі й від
віку тварин, годівлі, умов утримання, дії на орга-
нізм хімічних, фізичних, біологічних та інших чин-
ників. Для підвищення імунної відповіді організму
та корекції імунного стану організму тварин ви-
користовують біогенні стимулятори. Біогенні
стимулятори змінюють обмінні й енерґетичні
процеси в організмі, активізуючи ферменти. Про-
ведені дослідження щодо можливості викорис-
тання біогенних стимуляторів при щепленні сви-
ней від бешихи інактивованими вакцинами. Вста-
новлено, що застосування даних препаратів за
вакцинації тварин підвищує еритропоез, кількість
В- і Т-лімфоцитів, а також активує фаґоцитарну
активність.

Some vaccines do not cause when applying the proper immune
response. It depends on the level of resistance which can change
from many things, including the age of the animals, feeding
conditions, effect of chemical, physical, biological and other
factors on the body as well. To enhance the immune response of
the body and to correct immune status of the animals, biogenic
stimulators are applied. Biogenic stimulators modify metabolic
and energetic processes in the body and promote enzymes.
The studies on the potential using of biogenic stimulators for
vaccination of pigs against Swine erysipelas by means of
inactivated vaccines were done. It was ascertained that the
application of these drugs in the vaccination of animals
enhances erythropoiesis, the number of B-and T-lymphocytes
and furthermore promotes phagocytic activity.

Опубліковано
2012-12-27
Як цитувати
Щербакова, Н. С. (2012). ВИКОРИСТАННЯ ІМУНОСТИМУЛЯТОРІВ ЗА ВАКЦИНАЦІЇ СВИНЕЙ ВІД БЕШИХИ. Scientific Progress & Innovations, (4), 99-100. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.04.25

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають