ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ ЗА СТРЕСОВОЇ ДІЇ НАФТИ

  • П. В. Писаренко
  • Л. А. Колєснікова
Ключові слова: ґрунт, мікроморфологія, судинно-волокнисті пучки, ксилема, флоема, листкова пластинка, нафтове забруднення

Анотація

Визначено морфологічні прояви токсичних та інгі-
буючих властивостей компонентів сирої нафти
поперечних зрізів листкової пластинки (далі – ЛП)
проростків пшениці. Вивчено динаміку формуван-
ня провідної системи ЛП четвертого листка мо-
дельної сільськогосподарської тест-культури на
ранніх фазах онтогенезу за наявності стресового
чинника. Встановлено, що при забрудненні ґрунту
сирою нафтою в дозі 5 мл⁄кг спостерігається
стимуляція розвитку елементів механічної ткани-
ни ЛП, що проявляється в зростанні їх розмірів та
кількості. Помірне забруднення (10−20 мл⁄кг) ви-
кликає асиметрію – тропізм розміщення судинно-
волокнистих пучків (СВП) відносно центрального
великого СВП, зменшення розміру великого СВП і
водночас збільшення цього показника для середньо-
го СВП, накопичення елементів механічної ткани-
ни. Збільшення дози нафтового забруднення до
50 мл⁄кг істотно впливає на розвиток провідної сис-
теми ЛП і призводить до появи у пустотах елемен-
тів ксилеми й флоеми середніх і великих СВП дріб-
нодисперсних мас, що, ймовірно, утворені продукта-
ми дисиміляції, деструкції та катаболізму.

Defined morphological manifestations of toxic and
inhibitory properties of the components of crude oil leaf
blade cross-section (hereinafter – LP) wheat seedlings The dynamics of formation of the conduction system LP
fourth leaf model of agricultural test culture in the early
stages of ontogeny in the presence of stressors.
Established that soil contamination crude oil at a dose of
5 ml/kg observed stimulation of the elements of
mechanical tissue LP, which is manifested in the growth
of their size and quantity. Moderate pollution (10–20
ml/kg) causes an asymmetry – tropism placement SVP is
relatively large central SVP, reduce the size of big farm
support while increasing that of the average SVP,
accumulation of elements of mechanical tissue.
Increasing doses of oil pollution to 50 ml/kg significantly
affect the development of leading LP and leads to the
appearance of emptiness and phloem elements xylem
medium and large SVP fine masses, which probably
formed products of dissimilation, degradation and
catabolism.

Опубліковано
2012-03-29
Як цитувати
Писаренко, П. В., & Колєснікова, Л. А. (2012). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ ПРОРОСТКІВ ПШЕНИЦІ ЗА СТРЕСОВОЇ ДІЇ НАФТИ. Scientific Progress & Innovations, (1), 16-19. https://doi.org/10.31210/visnyk2012.01.04
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>