Просторово-часова динаміка урожайності зернових та зернобобових культур у Полтавській області

  • О. В. Жуков Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • С. В. Пономаренко Полтавська державна аграрна академія
Ключові слова: динаміка урожайності, тренд, часові ряди, просторова варіабельність, агроекологічні фактори

Анотація

У роботі розроблено методичні підходи для виокремлення характеру дії на урожайність на регіональному масштабі факторів агроекологічної, агротехнологічної та агроекономічної природи. Показано, що урожайність культур зернових та зернобобових у сільськогосподар­ських підприємствах Полтавської області по районах у середньому за 1995–2016 рр. варіювала в межах від 29,79±2,79 ц/га (Кобеляцький район) до 41,10±3,36 ц/га (Шишацький район). Найменший рівень варіювання показників врожайності культур зернових та зернобобових за період дослідження був характерний для Оржицького району (коефіцієнт варіації (CV) 27,95 %), а найбільший – для Чорнуханського (CV = 62,02 %). Просторова компонента варіювання середнього рівня врожайності зернових та зернобобових культур незначна. Встановлено суттєвий внесок факторів просторової природи у варіювання мінливості врожайності сільськогосподарських культур. Встановлено чіткий тренд збільшення врожайності зернових та зернобобових за період дослідження, який може бути описаний лінійною залежністю. Коефіцієнти лінійної моделі змістовно інтер­претовані як швидкість зростання урожайності з часом та потенціал урожайності у початковий період дослідження.

The methodical approaches for determining the nature of the effect on the yield on the regional scale of factors of agroeconomic, agrotechnological and agroeconomic nature are elaborated in the work. It was shown that the yield of crops of cereals and legumes in agricultural enterprises of Poltava region by districts averaged over 1995–2016 ranged from 29.79±2.79 c/ha (Kobeliaky district) to 41.10±3.36 c/ha (Shyshaky district). The lowest level of variation of grain yield and leguminous crop yields during the study period was characteristic for Orzhytsia region (coefficient of variation 27,95 %), and the largest one for Chornukhy (CV = 62,02 %). The spatial component of variation in the average yield of grain and leguminous crops is insignificant. Significant contribution of factors of spatial nature in the variation of variability of crop yields is established. A clear trend has been established for increasing the yield of cereals and legumes during the study period, which can be described by linear dependence. The linear model coefficients are meaningfully interpreted as the rate of productivity growth over time and the productivity potential in the initial period of the study.

Опубліковано
2018-03-29
Як цитувати
Жуков, О. В., & Пономаренко, С. В. (2018). Просторово-часова динаміка урожайності зернових та зернобобових культур у Полтавській області. Scientific Progress & Innovations, (1), 55-62. https://doi.org/10.31210/visnyk2018.01.08
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РОСЛИННИЦТВО