УЗАГАЛЬНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ КОМБІНОВАНОГО ПОСІВНОГО МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТУ

Ключові слова: машинно-тракторний агрегат, математична модель, комбінований посівний агрегат, стійкість та керованість руху, узагальнені координати

Анотація

Якість технологічних операцій залежить від характеру руху агрегату і, насамперед, від того, як
забезпечується стійкість керованого руху. Навіть при незначній зовнішній дії, яка спричинила відхи-
лення машини з еластичними колесами від початкової траєкторії, повернення до неї можливе тільки
в результаті докладання зусиль механізатором до системи керування. Відхилення колісної машини
від заданого напрямку руху може бути наслідком дії зовнішніх сил на еластичні колеса, поворотів
керованих коліс у межах зазору і деформації деталей рульового керування, а також неточностями
роботи механізатора. Через це актуального значення набуває забезпечення керованого прямолінійно-
го руху серійними моделями колісних тракторів класу 30 кН. Підвищення робочих швидкостей руху
енергонасичених тракторів потребує від механізатора значних зусиль і витрат енергії на керування.
Отже, підвищення стійкості руху комбінованих посівних агрегатів є важливим науково-прикладним
завданням. Метою роботи є розробка теоретичної узагальненої математичної моделі руху комбіно-
ваного посівного машинно-тракторного агрегату на базі орно-просапного трактора в технологіч-
ному процесі сівби. Основними завданнями цієї роботи є проведення теоретичних досліджень і удо-
сконалення  математичної  моделі  стійкості  руху  посівного  комбінованого  агрегату  на  базі  орно-
просапного трактора класу 30 кН з рамною конструкцією остова, а також проаналізувати вплив
динаміки складових частин комбінованого посівного агрегату при виконанні технологічного процесу
з навішеними спереду культиватором та позаду трактора сівалкою. Для розробки математичної
моделі руху комбінованого посівного агрегату представимо його як трьохелементну модель і будемо
використовувати для розрахунку рівняння Лагранжа другого роду. При складанні математичної мо-
делі були прийняті шість допущень, що дали змогу спростити розв’язання поставленої задачі, а та-
кож  відкинути  фактори,  які  ускладнюють  розробку  математичної  моделі  та  на  хід  розрахунків
практично не впливають. У результаті проведеної роботи було з’ясовано, що дослідження стійкос-
ті руху агрегату можна виконати на основі трьохмасової  моделі, яка має лінійні характеристики
зовнішніх опорів, без урахування буксування рушіїв по опорній поверхні. На основі проведених теоре-
тичних  досліджень  встановлено,  що  отримана  математична  модель  дає  можливість  визначати
межі стійкості руху комбінованого агрегату при проведенні технологічного процесу сівби.

Як цитувати
Ярошенко, П. М., & Арендаренко, В. М. (1). УЗАГАЛЬНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ КОМБІНОВАНОГО ПОСІВНОГО МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТУ. Scientific Progress & Innovations, (1), 275-289. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.32

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають