ВПЛИВ КАДМІЄВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ІМУННИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

  • А. Ю. Остап’юк Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0002-4827-2318
  • Б. В. Гутий Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0002-5971-8776
Ключові слова: кури-несучки, токсикологія, важкі метали, Кадмій, імунна система

Анотація

Метою роботи було дослідити вплив кадмію сульфату в дозі 2 і 4 мг/кг маси тіла на стан імунної
системи організму курей-несучок. Було відібрано 24 курки-несучки кросу Хайсекс білий віком 78 ти-
жнів, з яких сформували три групи: контрольну і дві дослідні. Кури контрольної групи перебували на
звичайному раціоні, їм згодовували комбікорм та випоювали воду без внесення сульфату кадмію. До
питної води курей дослідних груп протягом 30 діб додавали кадмію сульфат у дозах: перша група –
2 мг/кг, друга група – 4 мг/кг маси тіла. Умови утримання та параметри мікроклімату у приміщенні
для всіх груп птиці були аналогічними. Впродовж досліду обліковували кількість спожитого корму і
води. При дослідженні величин показників клітинного імунітету встановлено, що у хворої птиці кі-
лькість Т- і В-лімфоцитів протягом усього досліду знижувалася. На 21-у добу досліду кількість Т-
лімфоцитів у крові курей першої та другої дослідної групи знизилася на 1,8 і 2,7 % (Р<0,001), кіль-
кість В-лімфоцитів – на 2,2 і 2,9 % (Р<0,01). При кадмієвому навантаженні в курей-несучок антимі-
кробна активність сироватки крові в першу добу дослідження знижувалася, про що свідчить зни-
ження бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові у хворої птиці. На 21-у добу дослі-
ду бактерицидна активність сироватки крові у курей групи Д1 коливалася в межах 71,4±1,41 %, а
лізоцимна активність сироватки крові – 5,35±0,20 %. Найнижчу антимікробну активність встанов-
лено на  21 і 30-у доби досліду, де  порівняно  з  початковими  величинами  бактерицидна  активність
знизилася на 15,5 і 14,4 %, а лізоцимна – на 0,95 і 0,67 %. Високий рівень циркулюючих імунних ком-
плексів у сироватці крові курей-несучок вказує на пригнічення імуннореактивної системи організму
внаслідок приєднання специфічних антитіл до продуктів метаболізму за умов кадмієвого наванта-
ження.  Пригнічення  неспецифічної  ланки  імунної  системи  проявляється  зниженням  фагоцитарної
активності нейтрофілів, зменшенням фагоцитарного числа та фагоцитарного індексу. Найнижчим
фагоцитарне число було на 21-у добу досліду у двох дослідних групах курей, де порівняно з контроль-
ною групою курей цей показник знизився на 16,6 % у першій дослідній групі курей та на 18,4 % у дру-
гій дослідній групі курей. Фагоцитарна активність на 21-у добу досліду у крові курей другої дослідної
групи становила 50,6±1,46 %, що на 10,7 % нижче відносно величин контрольної групи курей.

Як цитувати
Остап’юк, А. Ю., & Гутий, Б. В. (1). ВПЛИВ КАДМІЄВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ІМУННИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ КУРЕЙ-НЕСУЧОК. Scientific Progress & Innovations, (1), 252-259. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.29

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають