СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ ЗА УМОВИ ТРИВАЛОГО КАДМІЄВОГО І СВИНЦЕВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

  • С. О. Слободян Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0003-2417-6927
  • Б. В. Гутий Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького https://orcid.org/0000-0002-5971-8776
Ключові слова: токсикологія, Кадмій, Свинець, каталаза, супероксиддисмутаза, відновлений глутатіон

Анотація

Важкі метали, Свинець і Кадмій, відносяться до небезпечних забруднювачів довкілля. Механізм
дії цих отрут полягає у пригніченні активності ензимних систем у результаті блокування карбокси-
льних, амінних та SН-груп білкових молекул. Метою роботи було дослідити стан системи антиоксидантного захисту організму щурів за умови тривалого кадмієвого і свинцевого навантаження. Си-
стему антиоксидантного захисту організму щурів досліджували за показниками ензимної та неен-
зимної ланки, а саме: активністю каталази, супероксиддисмутази та рівнем відновленого глутатіо-
ну. Досліди проводились щурах-самцях лінії «Вістар» масою 200–220 г, з яких було сформовано 4 гру-
пи тварин: контрольна група – вводили питну воду через металевий зонд в об’ємі, який еквівалент-
ний об’єму водного розчину солей Cd2+ і Pb2+; дослідна група 1 – тваринам вводили 0,029 % водний
розчин кадмію хлориду в дозі 4,0 мг/кг; дослідна група 2 – тваринам вводили 16,6 % водний розчин
ацетату свинцю в дозі 200 мг/кг; дослідна група 3 – тваринам вводили 16,6 % водний розчин ацета-
ту свинцю в дозі 100 мг/кг і 0,029 % водний розчин кадмію хлориду в дозі 2,0 мг/кг. Введення в орга-
нізм щурів кадмію хлориду сприяло вірогіднішому зниженню показників системи антиоксидантного
захисту у їх крові, чим введення ацетату свинцю. Таке зниження антиоксидантної активності обу-
мовлене здатністю іонів Кадмію інгібувати активність цих ензимів більшою мірою, ніж іонів Свин-
цю, проте сумісна дія обох досліджуваних металів є більш вираженою. При сукупному введенні важ-
ких металів на чотирнадцяту добу досліду у крові щурів третьої дослідної групи встановлено най-
нижчу  активність  системи  антиоксидантного  захисту.  На  двадцять  першу  добу  досліду  актив-
ність каталази та супероксиддисмутази у крові щурів, яким здійснювали свинцево-кадмієве наван-
таження, знизилася на 19,7 і 25,2 %, тоді як рівень відновленого глутатіону відповідно знизився на
24,4 %. Проведені дослідження дали можливість глибше розкрити патогенез токсичної дії Кадмію
та Свинцю на організм щурів і використати ці дані при розробці антидоту у разі кадмієво-свинцевої
інтоксикації.

Як цитувати
Слободян, С. О., & Гутий, Б. В. (1). СТАН АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ЩУРІВ ЗА УМОВИ ТРИВАЛОГО КАДМІЄВОГО І СВИНЦЕВОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Scientific Progress & Innovations, (1), 196-201. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.01.24

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають