ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНО-ГНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ КІНЦІВОК У СВИНЕЙ

Ключові слова: свині, хвороби кінцівок, лікування, трифузол, бішофіт

Анотація

Матеріали статті присвячені розробці ефективних, науково обґрунтованих схем лікування запа-
льно-гнійних процесів дистального відділу кінцівок у свиней. Її мета – вивчити класичну й експериме-
нтальну схеми лікування окремих нозологічних форм дистального відділу кінцівок у свиней у порівня-льному аспекті, визначити особливості дії лікарських засобів на показники крові хворих свиней. За-
вдання: провести апробацію схем лікування свиней, хворих на гнійно-запальні процеси дистального
відділу кінцівок; визначити окремі морфологічні, біохімічні, імунологічні показники крові до та у про-
цесі лікування. В ході реалізації мети і завдань роботи використані клінічні, гематологічні, імуноло-
гічні та біохімічні методи. В результаті встановлено, що у хворих свиней відбувається підвищення
кількості лейкоцитів і швидкості осідання еритроцитів. Також виявлено зниження показників акти-
вності імунітету у хворих свиней. У хворих на запально-гнійні процеси свиней зареєстровано збіль-
шення рівня гексоз, глікозаміногліканів, глікопротеїдів та концентрації сіалових кислот, що вказує на
втягування у запальний процес структурних елементів сполучної тканини опорно-рухового апарату.
Результати проведених досліджень свідчать, що у хворих тварин відбувається підвищення вмісту
малонового діальдегіду та активності каталази, що обумовлене активацією антиоксидантної сис-
теми. Також помічено дефіцит кальцію, фосфору, вітаміну А і β-каротину. Зважаючи на отримані
результати лабораторних досліджень крові хворих тварин, нами була запропонована схема ліку-
вання, що передбачала застосування лікарських засобів патогенетичного спрямування. Порівнюючи
класичну й експериментальну схеми лікування, встановлено особливості дії лікарських засобів на по-
казники крові хворих свиней. Зокрема встановлено, що препарат «Трифузол 1 %» підвищує кількість
специфічних компонентів імунної системи (Т- і В-лімфоцити, популяція Т-клітин, NK-клітини), сти-
мулює метаболізм сполучної тканини і антиоксидантної системи організму. Також нормалізуються
морфологічні, біохімічні та імунологічні показники крові, прискорюється одужання свиней, хворих на
гнійно-запальні процеси дистального відділу кінцівок.

Опубліковано
2019-06-28
Як цитувати
Киричко, Б. П., & Семіренко, В. В. (2019). ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНО-ГНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ КІНЦІВОК У СВИНЕЙ. Вісник Полтавської державної аграрної академії, (2), 204-212. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.27