ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЛОМИСТОСТІ ТА СТУПЕНЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ МОЛОТАРКИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ ACROS-530 ТА «JD-9500» НА ЯКІСТЬ ОБМОЛОТУ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Ключові слова: зернозбиральний комбайн, втрати зерна, обмолот, забруднення зерна, технологічне пристосування, озима пшениця

Анотація

Метою даної статті є визначення впливу соломистості хлібної маси та ступеня завантаження
молотарки зернозбиральних комбайнів ACROS-530 та «JD-9500», що виконані за класичною танген-
ціальною схемою обмолоту зерна на якість сепарації – втрати зерна за комбайном та засміченість
бункерного зерна на збиранні озимої пшениці прямим комбайнуванням в агрокліматичних умовах
Полтавського району Полтавської області. Експериментальні данні були отримані шляхом вимірю-
вань змінних технологічних режимів роботи зернозбиральних комбайнів ACROS-530 та «JD-9500».
На основі аналізу експериментальних даних побудовані поверхні відгуку, що характеризують залеж-
ність між висотою зрізу рослин Х1, см; засміченістю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна
Z1, % (збирання озимої пшениці комбайнами ACROS-530 та «JD-9500» на швидкості руху
4,5 км/год.). Можливо зазначити, що, для агротехнічних умов Полтавського району, при збиранні
зерна озимої пшениці прямим комбайнуванням з урожайністю до 5т/га рекомендована висота зрізу
знаходиться в діапазоні 5…15 см. При цьому збільшення висоти зрізу покращує ефективність робо-
ти сепарувальних механізмів комбайнів. Тому, якщо потрібно зібрати майже всю солому, рекомен-
довано зменшувати швидкість руху відносно базових налаштувань комбайнів. А якщо частину соло-
ми можливо залишити у якості органічних добрив, – критерієм завантаження комбайна є втрати
за молотаркою та засміченість зерна, що транспортується в бункер. Також досліджені залежнос-
ті між швидкістю руху зернозбиральних комбайнів ACROS-530 та «JD-9500» – Х1ʹ, км/год; засміче-
ністю бункерного зерна Y1, %; та втратами зерна Z1, % при фіксованій висоті зрізу – 7…10 см.
Кращі показники якості обмолоту зерна отримані при швидкості руху обох комбайнів 4,5…5 км/год.
Але за умов однакової, з розрахунку на одиницю ширини молотарки, пропускної спроможності ком-
байнів втрати зерна на комбайні «JD-9500» (на 0,5…1 % менше) та ступінь засміченості бункерно-
го зерна (на 2…3,5 % менше) в порівнянні з комбайном ACROS-530. Це обумовлено більш досконалими
конструктивними рішеннями повітряно-решітної очистки комбайну «JD-9500». Отримані нами ре-
зультати досліджень у вигляді рекомендацій доцільно використовувати в роботі інженерних та
агрономічних служб при проведенні контролю якості та технологічного налаштування зернозбира-
льних комбайнів, що сконструйовані за класичною схемою молотильно-сепарувального пристрою, на
обмолоті озимої пшениці в сільськогосподарських підприємствах та фермерських господарствах
Полтавського району Полтавської області.

Опубліковано
2019-06-28
Як цитувати
Бурлака, О. А., Яхін, С. В., & Дрожчана, О. У. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЛОМИСТОСТІ ТА СТУПЕНЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ МОЛОТАРКИ ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ ACROS-530 ТА «JD-9500» НА ЯКІСТЬ ОБМОЛОТУ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. Scientific Progress & Innovations, (2), 293-303. https://doi.org/10.31210/visnyk2019.02.38

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають