МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ПЕРЕДТРАВМАТИЧНИХ, ТРАВМАТИЧНИХ СИТУАЦІЙ ТА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В АГРОІНЖЕНЕРІЇ

Ключові слова: виробничий травматизм, передтравматична ситуація, травматична ситуація, травма, методологія, показники травматизму, профілактичні заходи

Анотація

В Україні, за даними Міжнародної організації праці, виробничий травматизм є одним із найвищих
серед європейський країн. Смертність від виробничих травм посідає третє місце після серцево-
судинних та онкозахворювань. Найвищий смертельний травматизм в агропромисловому комплексі,
де 2019 року загинуло 80 працівників, що на 19 % більше, ніж 2018 року. Тому проблема зниження
виробничого травматизму є актуальною. Для її розв’язання проводять дослідження із застосуван-
ням різних методів і методик. Аналіз досліджень закордонних і вітчизняних авторів показав, що іс-
нуючі методи не дають цілісної картини проблеми. Вони враховують обставини навколишнього се-
редовища та не враховують обставини прямо або побічно пов’язані з організаційно-технічною ро-
ботою з попередження травм, з системою управління охороною праці, з санітарно-гігієнічним, нор-
мативно-правовим, інженерно-технічним, медико-біологічним, психофізіологічним, ергономічним і
іншим забезпеченням. У роботі пропонується технологія аналізу виробничого травматизму, яка
охоплює обставини, джерела, причини, що сприяли травматизму, і особливо ті з них, які в конкрет-
ній ситуації призвели до травми, тобто пропонується аналізувати передтравматичні ситуації, які є
виробничим фоном, в умовах якого вони призводять або не призводять до травми. Це дає можли-
вість планувати заходи, які унеможливлюють виникнення травмонебезпечних ситуацій та травм. У
роботі розроблена технологія генерування й аналізу передтравматичних ситуацій, з якої видно, що
технологічні процеси та виробництво є одним цілим. Для розробки профілактичних заходів пропону-
ється технологія аналізу травматизму і шляхів його профілактики, яка складається з 5 блоків: пока-
зники травматизму, динаміка по роках аналізу, аналіз результатів прогнозу, обґрунтування шляхів
профілактики, реалізація шляхів профілактики. Пропонована методологія є вагомою складовою час-
тиною стратегії та тактики динамічного зниження і ліквідації виробничого травматизму. Рекоме-
ндовано використовувати цю методологію при аналізі виробничого травматизму та розробці про-
філактичних заходів у всіх галузях економічної діяльності.

Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Костенко, О. М., Опара, Н. М., & Дрожчана, О. У. (2020). МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ПЕРЕДТРАВМАТИЧНИХ, ТРАВМАТИЧНИХ СИТУАЦІЙ ТА ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В АГРОІНЖЕНЕРІЇ. Scientific Progress & Innovations, (3), 287-294. https://doi.org/10.31210/visnyk2020.03.33