Термо-аналітичний комплекс для ідентифікації речовин методом диференціально-термічного аналізу

  • О. Г. Дрючко
  • Д. О. Стороженко
  • Н. В. Бунякіна
  • І. О. Іваницька
  • Д. В. Голубятніков
Ключові слова: термоаналітичний комплекс, ідентифікація речовин, диференціально-термічний аналіз

Анотація

Сконструйований термоаналітичний комплекс за
функціонуванням і технічною реалізацією з низки іс-
нуючих прототипів вирізняє розроблений і запатен-
тований спосіб формування лінійного закону зміни
температури нагрівника та використання комбіно-
ваного диференціально-термічного методу дослід-
ження зразка й індиферентної речовини. Він викорис-
товує прецизійну систему фазового керування подачі
середньої теплової енерґії у зону нагрівання програм-
ним задаванням пропорційного з часом закону «роз-
гортки» величини опорної напруги задатчика у відпо-
відності з температурною характеристикою хромель-
алюмелевого перетворювача з одночасним безперерв-
ним відслідковуванням напруги розбалансу ХА термо-
пари у ланцюгу її негативного зворотного зв’язку.
Комплекс простий, із високою чутливістю і хорошою
розрізнювальною здатністю.

The designed thermo-analytical complex in  functioning and  technical realization of a number of existing prototypes differs  from all developed and patented method of  formulating the linear law of temperature change of a heater and the use of the combined differential-thermal method of investigating the model and indifferent substance. It uses a precision system for the phase control of average thermal energy supply into the heating zone by program assignment of the proportional, in the course of time, the „development” law of the reference voltage value of the setting device in accordance to temperature characteristics of the chromel-alumel converter with a simultaneous continuous tracking the voltage misbalances Ch-A of thermocouple in the chain of its negative feedback. The complex is simple, with high sensitivity and a good diagnostiсs ability.

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Дрючко, О. Г., Стороженко, Д. О., Бунякіна, Н. В., Іваницька, І. О., & Голубятніков, Д. В. (2015). Термо-аналітичний комплекс для ідентифікації речовин методом диференціально-термічного аналізу. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 134-137. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.30

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають