Перетворення у системах нітратних прекурсорів на підготовчих стадіях формування РЗЕ-вмісних оксидних функціональних матеріалів

  • О. Г. Дрючко
  • Д. О. Стороженко
  • Н. В. Бунякіна
  • І. О. Іваницька
  • Д. В. Голубятніков
  • К. О. Китайгора
Ключові слова: неодим, калій, нітрати, комплексоутворення, координаційні сполуки, термічні перетворення, властивості

Анотація

Із застосуванням комплексу фізико-хімічних мето-
дів авторами вивчено природу й особливості хімічної
взаємодії, теплових перетворень (25–1000 оС) струк-
турних компонентів у системі нітратів неодиму і
калію, як модельних систем нітратів рідкісноземель-
них елементів і елементів ІА групи періодичної сис-
теми, амонію, що нині широко використовуються у
синтезах, технологічних регламентах створення на
їх основі функціональних матеріалів різного призна-
чення із заданим комплексом структурно-чутливих
характеристик. Виявлена низка особливостей і зако-
номірностей у їх сукупній поведінці.

Using the complex of physical chemistry methods the authors studied nature and special features of chemical interaction, thermal transformation (25–1000 oC) of structural components in the system of nitrates of neodymium and potassium as model of the systems of nitrates of rare-earth elements and elements IA of the group of periodic system, ammonium, which are now widely used in the syntheses, the technological regulations of the creation of the functional materials of different designation with the assigned complex of structurally sensitive characteristics. A number of special features and regularities in their joint behavior was discovered.

Опубліковано
2015-09-25
Як цитувати
Дрючко, О. Г., Стороженко, Д. О., Бунякіна, Н. В., Іваницька, І. О., Голубятніков, Д. В., & Китайгора, К. О. (2015). Перетворення у системах нітратних прекурсорів на підготовчих стадіях формування РЗЕ-вмісних оксидних функціональних матеріалів. Scientific Progress & Innovations, (3), 132-143. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.03.22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають