МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СПЕРМИ БУГАЇВ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ

  • А. О. Ляшенко
Ключові слова: кріоконсервована сперма, морфологічні характеристики сперматозоїдів, патологічні форми, довготривале зберігання, порода

Анотація

Проведено дослідження морфологічних характе-
ристик деконсервованих сперматозоїдів бугаїв різних
порід Банку генетичних ресурсів за умов довготрива-
лого зберігання в рідкому азоті. Встановлено вірогід-
ну різницю між показниками патологічних і мертвих
форм сперміїв бугаїв за різних термінів зберігання.
У результаті проведених досліджень (за термінів
зберігання 10–45 років) у бугаїв молочних порід спо-
стерігались вищі за норму значення патологічних
форм сперматозоїдів у середньому на 2,5 %, окрім
сперми української чорно-рябої молочної породи, а у
спермі бугаїв симентальської та м’ясних порід вищі у
середньому на 5 %.

The morphological characteristics of frozen bull sperm of different breeds the Bank of genetic resources the long-term storage in liquid nitrogen were studied. A significant difference between the indicators of pathological and dead forms of bull semen with different terms of storage was set. The result studies, by the terms of storage 10-45 years, in bulls of dairy breeds were observed above normal ​​of pathological forms of sperm in an average of 2,5 %, except for sperm Ukrainian Black Pied dairy breed. In semen bulls of Simmental and beef breeds above an average of 5 %.

Опубліковано
2018-12-10
Як цитувати
Ляшенко, А. О. (2018). МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СПЕРМИ БУГАЇВ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ. Scientific Progress & Innovations, (1), 130-133. https://doi.org/10.31210/visnyk2014.01.31
Розділ
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО