Кореляційна залежність між якісними показниками сперми бугаїв довготривалого зберігання

  • А. О. Ляшенко
Ключові слова: кріоконсервована сперма, патологічні форми, акросома, морфометрія, кореляційний аналіз, довготривале зберігання

Анотація

Проведено дослідження взаємозв’язку між фізіо-
логічними, морфологічними і морфометричними ха-
рактеристиками сперматозоїдів бугаїв різних порід
Банку генетичних ресурсів залежно від термінів збе-
рігання. Визначено вірогідний кореляційний зв'язок
між показниками морфології сперматозоїдів та
морфологічними індексами. Встановлено зворотний
зв'язок між вмістом патологічних форм і кількістю
нормальних акросом: чим більша кількість сперма-
тозоїдів з нормальною акросомою, тим менше ано-
мальних клітин r=-0,3 (p<0,001). Існує негативний
вірогідний кореляційний зв’язок між кількістю пато-
логічних сперматозоїдів і HOST (r=-0,54) (p<0,001),
між відсотком пошкоджених акросом, кількістю
патологічних і мертвих клітин та довжиною різних
частин сперматозоїда (r=-0,2) (p<0,05).

The investigation of the relationship between the physiological, morphological and morphometric characteristics of bulls’ sperm of different breeds of the Bank of genetic resources, depending on the storage term was carried out. We determine the correlation between indicators of sperm of morphology and morphological indexes. We determine the inverse relationship between the content of pathological forms and the number of normal acrosome: the greater number of sperm with normal acrosome, the less number of abnormal cells r= -0,3 (p<0,001). There is a negative correlation between the number of abnormal sperm and HOST (r= -0,54) (p<0,001), between the percentage of damaged acrosome, the number of abnormal cells, the number of pathological and dead cells and the length of the different parts of the sperm (r= -0,2) (p<0,05).

Опубліковано
2015-06-26
Як цитувати
Ляшенко, А. О. (2015). Кореляційна залежність між якісними показниками сперми бугаїв довготривалого зберігання. Scientific Progress & Innovations, (1-2), 87-90. https://doi.org/10.31210/visnyk2015.1-2.17
Розділ
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО