Біохімічні показники крові та ротової рідини за лікування хронічного генералізованого пародонтиту у свійських котів

  • Б. П. Киричко
  • Т. В. Звенігородська
Ключові слова: свійські коти, пародонтит, лікування

Анотація

Встановлено, що за хронічного генералізованого
пародонтиту у свійських котів відбувається підви-
щення вмісту загального білка (Р<0,001), γ-глобулінів
(Р<0,001), глюкози (Р<0,001) у сироватці крові та
загального білка (Р<0,001) і глюкози (Р<0,001) у ро-
товій рідині у порівнянні з клінічно здоровими кота-
ми. Поєднання консервативного й оперативного ме-
тодів лікування хронічного генералізованого паро-
донтиту в котів трьох дослідних груп дає позитив-
ний ефект і сприяє зниженню вмісту загального біл-
ка, глюкози та γ-глобулінів. Проте найліпші резуль-
тати отримані у тварин четвертої дослідної групи,
яким у комплексі лікувальних заходів застосовували
остеотропний препарат «Коллапан».

It was established that for chronic generalized periodontitis in domestic cats there is an increase of total protein (P <0,001), γ- globulin (P < 0.001), glucose (P < 0.001) and serum total protein (P < 0.001) and glucose (P < 0.001) in oral fluid compared with clinically healthy cats. The combination of conservative and operative treatments of chronic generalized periodontitis in dogs of three research groups has a positive effect and reduces the content of total protein, glucose and γ- globulins. However, the best results were obtained in four experimental groups of animals, which in a complex of therapeutic measures used osteotropic drug “Collapan”.

Опубліковано
2013-12-27
Як цитувати
Киричко, Б. П., & Звенігородська, Т. В. (2013). Біохімічні показники крові та ротової рідини за лікування хронічного генералізованого пародонтиту у свійських котів. Scientific Progress & Innovations, (4), 81-84. https://doi.org/10.31210/visnyk2013.04.21

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>